chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 16,68911713,68911714,G,C,8,GENIC,homozygous,669320119 16,68911977,68911978,G,-,4,GENIC,homozygous,768405818