chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 16 68911713 68911714 G C 20 GENIC homozygous 650807446 16 68911977 68911978 G - 6 GENIC homozygous 757576963