chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 16,68911713,68911714,G,C,20,GENIC,homozygous,650807446 16,68911977,68911978,G,-,6,GENIC,homozygous,757576963