chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 16 68911713 68911714 G C 20 GENIC homozygous 632911116 16 68911953 68911955 GG -- 12 GENIC heterozygous 746495823 16 68911954 68911955 G - 12 GENIC possibly homozygous 746495824 16 68911977 68911978 G - 17 GENIC homozygous 746495825 16 68912328 68912329 A - 3 GENIC homozygous 746495826