chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 16,68911713,68911714,G,C,20,GENIC,homozygous,632911116 16,68911953,68911955,GG,--,12,GENIC,heterozygous,746495823 16,68911954,68911955,G,-,12,GENIC,possibly homozygous,746495824 16,68911977,68911978,G,-,17,GENIC,homozygous,746495825 16,68912328,68912329,A,-,3,GENIC,homozygous,746495826