chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 16 68911713 68911714 G C 12 GENIC homozygous 588339215 16 68911977 68911978 G - 1 GENIC homozygous 722201486