chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 16,68911713,68911714,G,C,12,GENIC,homozygous,588339215 16,68911977,68911978,G,-,1,GENIC,homozygous,722201486