chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 16 68911713 68911714 G C 15 GENIC homozygous 557101483 16 68911953 68911955 GG -- 14 GENIC heterozygous 704162916 16 68911954 68911955 G - 14 GENIC possibly homozygous 704162917 16 68911977 68911978 G - 10 GENIC homozygous 704162918 16 68912328 68912329 A - 4 GENIC heterozygous 704162919