chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 16,68911713,68911714,G,C,15,GENIC,homozygous,557101483 16,68911953,68911955,GG,--,14,GENIC,heterozygous,704162916 16,68911954,68911955,G,-,14,GENIC,possibly homozygous,704162917 16,68911977,68911978,G,-,10,GENIC,homozygous,704162918 16,68912328,68912329,A,-,4,GENIC,heterozygous,704162919