chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 16 68911713 68911714 G C 22 GENIC homozygous 538743255 16 68911953 68911955 GG -- 10 GENIC heterozygous 698030310 16 68911954 68911955 G - 10 GENIC possibly homozygous 698030311 16 68911977 68911978 G - 17 GENIC homozygous 698030312 16 68912328 68912330 AA -- 6 GENIC heterozygous 698030313 16 68912329 68912330 A - 6 GENIC heterozygous 698030314