chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 16,68911713,68911714,G,C,22,GENIC,homozygous,538743255 16,68911953,68911955,GG,--,10,GENIC,heterozygous,698030310 16,68911954,68911955,G,-,10,GENIC,possibly homozygous,698030311 16,68911977,68911978,G,-,17,GENIC,homozygous,698030312 16,68912328,68912330,AA,--,6,GENIC,heterozygous,698030313 16,68912329,68912330,A,-,6,GENIC,heterozygous,698030314