chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 15 97181188 97181189 A G 18 GENIC heterozygous 546229792 15 97204421 97204422 G T 29 GENIC possibly homozygous 547986367 15 97215000 97215001 T - 19 GENIC homozygous 698560209 15 97225402 97225403 C - 5 GENIC homozygous 698560210 15 97225411 97225412 T - 5 GENIC homozygous 698560211 15 97225771 97225772 A - 7 GENIC homozygous 698560212 15 97290529 97290530 T A 1 GENIC homozygous 547986368 15 97292719 97292720 G - 7 GENIC homozygous 698560213 15 97294776 97294777 A AT 2 GENIC homozygous 698560214 15 97308809 97308810 A - 10 GENIC homozygous 698560217 15 97308870 97308871 T TA 1 GENIC homozygous 698560218 15 97360867 97360868 T C 11 GENIC possibly homozygous 547986369 15 97361048 97361049 T A 16 GENIC possibly homozygous 547986370 15 97361498 97361499 C T 19 GENIC homozygous 547986371 15 97361657 97361658 T C 16 GENIC possibly homozygous 546229793 15 97361984 97361985 G A 13 GENIC possibly homozygous 547986372 15 97361995 97361996 T TC 11 GENIC possibly homozygous 698560219 15 97362212 97362213 T TC 4 GENIC homozygous 698560220 15 97362695 97362696 T C 14 GENIC homozygous 546229794 15 97362918 97362919 T C 11 GENIC possibly homozygous 546229795 15 97363013 97363014 T C 6 GENIC heterozygous 546229796 15 97363330 97363331 C G 16 GENIC possibly homozygous 547986373 15 97363392 97363393 C G 21 GENIC possibly homozygous 546229797 15 97364042 97364043 G T 2 GENIC homozygous 546229798 15 97364448 97364449 T C 12 GENIC homozygous 546229799 15 97364683 97364684 T A 11 GENIC homozygous 546229800 15 97365750 97365751 A T 9 GENIC homozygous 546229801 15 97365751 97365752 G A 8 GENIC homozygous 546229802 15 97365856 97365857 T TAA 14 GENIC homozygous 698560221 15 97365975 97365976 G A 14 GENIC homozygous 547986374 15 97366114 97366115 T C 9 GENIC homozygous 547986375 15 97366502 97366503 C A 14 GENIC heterozygous 546229803 15 97366720 97366721 A G 14 GENIC homozygous 546229804 15 97366998 97366999 T A 4 GENIC homozygous 546229805 15 97367292 97367293 A G 2 GENIC heterozygous 547986376 15 97367305 97367306 A G 4 GENIC heterozygous 547986377 15 97367345 97367346 A C 1 GENIC homozygous 547986378 15 97367400 97367401 G A 4 GENIC homozygous 547986379 15 97367543 97367544 G A 7 GENIC homozygous 547986380 15 97367841 97367842 C G 17 GENIC homozygous 547986381 15 97367952 97367953 C A 10 GENIC homozygous 547986382 15 97368133 97368134 C T 7 GENIC homozygous 547986383 15 97368148 97368149 T C 8 GENIC homozygous 546229806 15 97368219 97368220 T C 9 GENIC homozygous 547986384 15 97368318 97368319 G GTT 7 GENIC possibly homozygous 698560223 15 97368631 97368643 TGCCAGACTGAT ------------ 2 GENIC homozygous 698560224 15 97368747 97368748 T A 5 GENIC heterozygous 546229807 15 97369011 97369012 A T 1 GENIC homozygous 546229808 15 97369812 97369813 T C 27 GENIC possibly homozygous 546229809 15 97369838 97369839 C T 26 GENIC homozygous 547986385 15 97370296 97370297 T A 4 GENIC homozygous 546229810 15 97372198 97372199 A G 20 GENIC homozygous 547986386 15 97373870 97373871 C CATT 3 GENIC homozygous 698560225 15 97374330 97374331 A G 8 GENIC homozygous 546229811 15 97374584 97374585 C T 12 GENIC homozygous 546229812 15 97375247 97375248 A G 9 GENIC homozygous 546229813 15 97375274 97375275 G T 14 GENIC homozygous 546229814 15 97376429 97376430 G T 14 GENIC possibly homozygous 546229815 15 97376495 97376496 G T 1 GENIC homozygous 547986387 15 97376513 97376514 A G 2 GENIC heterozygous 546229816 15 97376609 97376610 A T 1 GENIC homozygous 546229817 15 97377428 97377429 T C 14 GENIC homozygous 547986388 15 97377908 97377909 G A 22 GENIC homozygous 546229818 15 97378682 97378683 T G 15 GENIC homozygous 547986389 15 97378759 97378760 A G 10 GENIC homozygous 546229819 15 97379470 97379471 G A 12 GENIC possibly homozygous 547986390 15 97379703 97379704 T C 7 GENIC homozygous 547986391 15 97380164 97380165 T A 5 GENIC homozygous 546229820 15 97380394 97380395 T C 19 GENIC possibly homozygous 546229821 15 97380729 97380730 C T 10 GENIC homozygous 547986392 15 97381356 97381357 T C 14 GENIC homozygous 547986393 15 97381751 97381752 A G 23 GENIC homozygous 546229822 15 97382015 97382016 A C 7 GENIC homozygous 546229823 15 97383705 97383706 T G 16 GENIC possibly homozygous 546229824