chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 15,97181188,97181189,A,G,18,GENIC,heterozygous,546229792 15,97204421,97204422,G,T,29,GENIC,possibly homozygous,547986367 15,97215000,97215001,T,-,19,GENIC,homozygous,698560209 15,97225402,97225403,C,-,5,GENIC,homozygous,698560210 15,97225411,97225412,T,-,5,GENIC,homozygous,698560211 15,97225771,97225772,A,-,7,GENIC,homozygous,698560212 15,97290529,97290530,T,A,1,GENIC,homozygous,547986368 15,97292719,97292720,G,-,7,GENIC,homozygous,698560213 15,97294776,97294777,A,AT,2,GENIC,homozygous,698560214 15,97308809,97308810,A,-,10,GENIC,homozygous,698560217 15,97308870,97308871,T,TA,1,GENIC,homozygous,698560218 15,97360867,97360868,T,C,11,GENIC,possibly homozygous,547986369 15,97361048,97361049,T,A,16,GENIC,possibly homozygous,547986370 15,97361498,97361499,C,T,19,GENIC,homozygous,547986371 15,97361657,97361658,T,C,16,GENIC,possibly homozygous,546229793 15,97361984,97361985,G,A,13,GENIC,possibly homozygous,547986372 15,97361995,97361996,T,TC,11,GENIC,possibly homozygous,698560219 15,97362212,97362213,T,TC,4,GENIC,homozygous,698560220 15,97362695,97362696,T,C,14,GENIC,homozygous,546229794 15,97362918,97362919,T,C,11,GENIC,possibly homozygous,546229795 15,97363013,97363014,T,C,6,GENIC,heterozygous,546229796 15,97363330,97363331,C,G,16,GENIC,possibly homozygous,547986373 15,97363392,97363393,C,G,21,GENIC,possibly homozygous,546229797 15,97364042,97364043,G,T,2,GENIC,homozygous,546229798 15,97364448,97364449,T,C,12,GENIC,homozygous,546229799 15,97364683,97364684,T,A,11,GENIC,homozygous,546229800 15,97365750,97365751,A,T,9,GENIC,homozygous,546229801 15,97365751,97365752,G,A,8,GENIC,homozygous,546229802 15,97365856,97365857,T,TAA,14,GENIC,homozygous,698560221 15,97365975,97365976,G,A,14,GENIC,homozygous,547986374 15,97366114,97366115,T,C,9,GENIC,homozygous,547986375 15,97366502,97366503,C,A,14,GENIC,heterozygous,546229803 15,97366720,97366721,A,G,14,GENIC,homozygous,546229804 15,97366998,97366999,T,A,4,GENIC,homozygous,546229805 15,97367292,97367293,A,G,2,GENIC,heterozygous,547986376 15,97367305,97367306,A,G,4,GENIC,heterozygous,547986377 15,97367345,97367346,A,C,1,GENIC,homozygous,547986378 15,97367400,97367401,G,A,4,GENIC,homozygous,547986379 15,97367543,97367544,G,A,7,GENIC,homozygous,547986380 15,97367841,97367842,C,G,17,GENIC,homozygous,547986381 15,97367952,97367953,C,A,10,GENIC,homozygous,547986382 15,97368133,97368134,C,T,7,GENIC,homozygous,547986383 15,97368148,97368149,T,C,8,GENIC,homozygous,546229806 15,97368219,97368220,T,C,9,GENIC,homozygous,547986384 15,97368318,97368319,G,GTT,7,GENIC,possibly homozygous,698560223 15,97368631,97368643,TGCCAGACTGAT,------------,2,GENIC,homozygous,698560224 15,97368747,97368748,T,A,5,GENIC,heterozygous,546229807 15,97369011,97369012,A,T,1,GENIC,homozygous,546229808 15,97369812,97369813,T,C,27,GENIC,possibly homozygous,546229809 15,97369838,97369839,C,T,26,GENIC,homozygous,547986385 15,97370296,97370297,T,A,4,GENIC,homozygous,546229810 15,97372198,97372199,A,G,20,GENIC,homozygous,547986386 15,97373870,97373871,C,CATT,3,GENIC,homozygous,698560225 15,97374330,97374331,A,G,8,GENIC,homozygous,546229811 15,97374584,97374585,C,T,12,GENIC,homozygous,546229812 15,97375247,97375248,A,G,9,GENIC,homozygous,546229813 15,97375274,97375275,G,T,14,GENIC,homozygous,546229814 15,97376429,97376430,G,T,14,GENIC,possibly homozygous,546229815 15,97376495,97376496,G,T,1,GENIC,homozygous,547986387 15,97376513,97376514,A,G,2,GENIC,heterozygous,546229816 15,97376609,97376610,A,T,1,GENIC,homozygous,546229817 15,97377428,97377429,T,C,14,GENIC,homozygous,547986388 15,97377908,97377909,G,A,22,GENIC,homozygous,546229818 15,97378682,97378683,T,G,15,GENIC,homozygous,547986389 15,97378759,97378760,A,G,10,GENIC,homozygous,546229819 15,97379470,97379471,G,A,12,GENIC,possibly homozygous,547986390 15,97379703,97379704,T,C,7,GENIC,homozygous,547986391 15,97380164,97380165,T,A,5,GENIC,homozygous,546229820 15,97380394,97380395,T,C,19,GENIC,possibly homozygous,546229821 15,97380729,97380730,C,T,10,GENIC,homozygous,547986392 15,97381356,97381357,T,C,14,GENIC,homozygous,547986393 15,97381751,97381752,A,G,23,GENIC,homozygous,546229822 15,97382015,97382016,A,C,7,GENIC,homozygous,546229823 15,97383705,97383706,T,G,16,GENIC,possibly homozygous,546229824