chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 14,45599299,45599300,A,G,15,GENIC,homozygous,894177363 14,45617932,45617933,C,G,22,GENIC,homozygous,894177364 14,45623307,45623308,T,C,19,GENIC,homozygous,894177365 14,45624893,45624894,G,C,4,GENIC,homozygous,894177366 14,45632289,45632290,G,A,7,GENIC,homozygous,894177367 14,45640734,45640735,A,G,7,GENIC,heterozygous,894177368 14,45640920,45640921,T,C,6,GENIC,heterozygous,895030551 14,45648544,45648545,G,A,5,GENIC,homozygous,894177369 14,45652031,45652032,G,A,22,GENIC,homozygous,894177370 14,45652109,45652110,C,T,24,GENIC,homozygous,894177371 14,45653007,45653008,T,A,9,GENIC,heterozygous,894177372 14,45653206,45653207,G,A,14,GENIC,homozygous,894177373 14,45653280,45653281,C,T,6,GENIC,homozygous,894177374 14,45653300,45653301,A,C,12,GENIC,homozygous,894177375 14,45654362,45654363,C,T,16,GENIC,homozygous,894177376 14,45657779,45657780,A,G,11,GENIC,homozygous,894177377 14,45658605,45658606,C,T,26,GENIC,homozygous,894177378 14,45659386,45659387,C,T,11,GENIC,homozygous,894177379 14,45660338,45660339,T,C,18,GENIC,homozygous,894177380 14,45661502,45661503,C,G,5,GENIC,heterozygous,894177381 14,45661503,45661504,C,G,5,GENIC,heterozygous,894177382 14,45661507,45661508,T,G,5,GENIC,homozygous,894177383 14,45665676,45665677,A,G,21,GENIC,homozygous,894177384 14,45666460,45666461,T,G,19,GENIC,homozygous,894177385 14,45667461,45667462,A,G,26,GENIC,homozygous,894177386 14,45667551,45667552,A,G,17,GENIC,homozygous,894177387 14,45667737,45667738,A,G,21,GENIC,homozygous,894177388 14,45668494,45668495,G,A,20,GENIC,homozygous,894177389 14,45671249,45671250,G,A,20,GENIC,homozygous,894177390 14,45674950,45674951,T,C,22,GENIC,homozygous,894177391 14,45675091,45675092,G,A,27,GENIC,homozygous,894177392 14,45675409,45675410,T,C,8,GENIC,homozygous,894177393 14,45675847,45675848,G,A,20,GENIC,homozygous,894177394 14,45678362,45678363,G,A,20,GENIC,homozygous,894177395 14,45680398,45680399,C,T,22,GENIC,homozygous,894177396 14,45681027,45681028,G,A,5,GENIC,homozygous,894177397 14,45681029,45681030,A,G,5,GENIC,homozygous,894177398 14,45681033,45681034,A,G,5,GENIC,homozygous,894177399 14,45681961,45681962,C,G,27,GENIC,homozygous,894177400 14,45682045,45682046,C,T,26,GENIC,homozygous,894177401 14,45682601,45682602,C,T,16,GENIC,homozygous,894177402 14,45687787,45687788,T,C,12,GENIC,homozygous,894177403 14,45689454,45689455,T,C,6,GENIC,homozygous,894177404 14,45691474,45691475,G,A,5,GENIC,homozygous,894177405 14,45692131,45692132,G,A,13,GENIC,homozygous,894177406 14,45693698,45693699,G,C,21,GENIC,heterozygous,894177407 14,45694430,45694431,T,C,13,GENIC,homozygous,894177408 14,45694638,45694639,G,A,8,GENIC,homozygous,894177409 14,45695074,45695075,C,G,14,GENIC,homozygous,894177410 14,45695851,45695852,T,C,13,GENIC,homozygous,894177411 14,45695852,45695853,T,C,13,GENIC,homozygous,894177412 14,45698839,45698840,C,T,13,GENIC,homozygous,894177413 14,45699979,45699980,G,A,3,GENIC,heterozygous,894177414 14,45701360,45701361,G,C,23,GENIC,homozygous,894177415 14,45701903,45701904,T,C,19,GENIC,homozygous,894177416 14,45705488,45705489,G,A,11,GENIC,homozygous,894177417 14,45706484,45706485,C,A,5,GENIC,homozygous,894177418 14,45707734,45707735,C,T,15,GENIC,homozygous,894177419 14,45708431,45708432,C,T,5,GENIC,homozygous,894177420 14,45708482,45708483,T,A,10,GENIC,homozygous,894177421 14,45708485,45708486,A,G,10,GENIC,homozygous,894177422 14,45709549,45709550,T,C,17,GENIC,homozygous,894177423 14,45709732,45709733,T,A,26,GENIC,homozygous,894177424 14,45710271,45710272,T,A,7,GENIC,homozygous,894177425 14,45710708,45710709,G,T,11,GENIC,homozygous,894177426 14,45710772,45710773,C,T,18,GENIC,homozygous,894177427 14,45711031,45711032,C,T,17,GENIC,homozygous,894177428 14,45711471,45711472,C,T,14,GENIC,homozygous,894177429 14,45715150,45715151,T,C,14,GENIC,homozygous,894177430 14,45716663,45716664,G,A,5,GENIC,homozygous,894177431 14,45717220,45717221,C,T,15,GENIC,homozygous,894177432 14,45720629,45720630,A,G,29,GENIC,homozygous,894177433 14,45720792,45720793,T,C,17,GENIC,homozygous,894177434 14,45720999,45721000,T,C,11,GENIC,homozygous,894177435 14,45721471,45721472,G,A,6,GENIC,homozygous,894177436 14,45721739,45721740,G,A,11,GENIC,homozygous,894177437 14,45722035,45722036,A,T,20,GENIC,homozygous,894177438 14,45722189,45722190,A,C,8,GENIC,homozygous,894177439 14,45722322,45722323,G,C,5,GENIC,heterozygous,894177440 14,45723449,45723450,C,A,11,GENIC,homozygous,894177441 14,45723529,45723530,G,A,26,GENIC,homozygous,894177442 14,45725519,45725520,T,A,11,GENIC,homozygous,894177443 14,45731084,45731085,G,A,17,GENIC,homozygous,894177444 14,45731930,45731931,C,T,16,GENIC,homozygous,894177445 14,45733028,45733029,C,T,10,GENIC,homozygous,894177446 14,45733151,45733152,G,A,15,GENIC,homozygous,894177447 14,45733391,45733392,A,G,21,GENIC,homozygous,894177448 14,45733823,45733824,T,G,20,GENIC,homozygous,894177449 14,45735652,45735653,T,C,13,GENIC,homozygous,894177450 14,45735925,45735926,A,T,14,GENIC,homozygous,894177451 14,45735984,45735985,T,C,17,GENIC,homozygous,894177452 14,45736084,45736085,G,A,16,GENIC,homozygous,894177453 14,45736288,45736289,C,T,6,GENIC,homozygous,894177454 14,45736323,45736324,A,T,10,GENIC,homozygous,894177455 14,45736352,45736353,G,A,14,GENIC,homozygous,894177456 14,45736358,45736359,G,A,9,GENIC,homozygous,894177457 14,45736692,45736693,G,A,9,GENIC,heterozygous,894177458 14,45736967,45736968,A,T,23,GENIC,homozygous,894177459 14,45737214,45737215,G,T,21,GENIC,homozygous,894177460 14,45737368,45737369,G,A,21,GENIC,homozygous,894177461 14,45737477,45737478,G,A,13,GENIC,homozygous,894177462 14,45737906,45737907,G,A,15,GENIC,homozygous,894177463 14,45737983,45737984,A,G,14,GENIC,homozygous,894177464 14,45738142,45738143,C,T,21,GENIC,homozygous,894177465 14,45738768,45738769,T,C,15,GENIC,homozygous,894177466 14,45739251,45739252,G,T,9,GENIC,homozygous,894177467 14,45739533,45739534,G,C,10,GENIC,homozygous,894177468 14,45739900,45739901,T,C,16,GENIC,homozygous,894177469 14,45739978,45739979,G,A,18,GENIC,homozygous,894177470 14,45740027,45740028,C,T,19,GENIC,homozygous,894177471 14,45740096,45740097,C,T,14,GENIC,homozygous,894177472 14,45740119,45740120,C,T,12,GENIC,homozygous,894177473 14,45740250,45740251,C,T,24,GENIC,homozygous,894177474 14,45740937,45740938,C,T,12,GENIC,heterozygous,894177475 14,45741061,45741062,T,C,17,GENIC,homozygous,894177476 14,45741796,45741797,C,T,11,GENIC,homozygous,894177477 14,45741915,45741916,G,A,15,GENIC,homozygous,894177478 14,45741974,45741975,T,C,16,GENIC,homozygous,894177479 14,45742096,45742097,C,G,25,GENIC,homozygous,894177480 14,45742595,45742596,A,G,5,GENIC,homozygous,894177481 14,45742722,45742723,C,T,12,GENIC,homozygous,894177482 14,45743094,45743095,T,C,19,GENIC,homozygous,894177483 14,45743409,45743410,G,A,21,GENIC,homozygous,894177484 14,45744453,45744454,T,C,16,GENIC,homozygous,894177485 14,45744666,45744667,A,G,19,GENIC,homozygous,894177486 14,45744907,45744908,C,G,10,GENIC,homozygous,894177487 14,45745353,45745354,G,A,4,GENIC,homozygous,894177488 14,45745563,45745564,A,G,25,GENIC,homozygous,894177489 14,45745838,45745839,T,C,10,GENIC,homozygous,894177490 14,45746182,45746183,G,A,14,GENIC,homozygous,894177491 14,45746324,45746325,C,T,9,GENIC,homozygous,894177492 14,45746828,45746829,A,G,18,GENIC,homozygous,894177493 14,45747111,45747112,A,G,13,GENIC,homozygous,894177494 14,45747126,45747127,A,C,16,GENIC,homozygous,894177495 14,45747174,45747175,T,A,16,GENIC,homozygous,894177496 14,45747909,45747910,G,A,29,GENIC,homozygous,894177497 14,45747981,45747982,C,T,30,GENIC,homozygous,894177498 14,45748724,45748725,T,C,20,GENIC,homozygous,894177499 14,45748872,45748873,C,T,29,GENIC,homozygous,894177500 14,45749410,45749411,C,A,6,GENIC,homozygous,894177501 14,45749598,45749599,G,C,18,GENIC,homozygous,894177502 14,45750146,45750147,T,C,24,GENIC,homozygous,894177503 14,45750547,45750548,G,A,13,GENIC,homozygous,894177504 14,45750720,45750721,T,C,13,GENIC,homozygous,894177505 14,45750988,45750989,C,T,26,GENIC,homozygous,894177506 14,45751217,45751218,T,C,15,GENIC,homozygous,894177507 14,45751281,45751282,C,T,13,GENIC,homozygous,894177508 14,45751620,45751621,G,A,12,GENIC,homozygous,894177509 14,45751731,45751732,G,A,10,GENIC,homozygous,894177510 14,45752700,45752701,A,G,8,GENIC,homozygous,894177511 14,45752759,45752760,C,G,18,GENIC,homozygous,894177512 14,45752824,45752825,G,C,17,GENIC,homozygous,894177513 14,45753874,45753875,G,A,5,GENIC,homozygous,894177514 14,45753880,45753881,G,A,7,GENIC,homozygous,894177515 14,45753905,45753906,T,C,10,GENIC,homozygous,894177516 14,45756786,45756787,G,T,8,GENIC,homozygous,894177517 14,45756793,45756794,A,G,6,GENIC,homozygous,894177518 14,45757197,45757198,A,C,19,GENIC,homozygous,894177519 14,45757370,45757371,T,C,15,GENIC,homozygous,894177520 14,45757655,45757656,C,T,19,GENIC,homozygous,894177521 14,45758205,45758206,T,C,21,GENIC,homozygous,894177522 14,45758519,45758520,T,C,10,GENIC,homozygous,894177523 14,45758520,45758521,G,A,10,GENIC,homozygous,894177524 14,45758712,45758713,G,A,12,GENIC,homozygous,894177525 14,45758738,45758739,C,T,14,GENIC,homozygous,894177526 14,45759314,45759315,A,T,17,GENIC,homozygous,894177527 14,45759352,45759353,C,G,14,GENIC,homozygous,894177528 14,45759424,45759425,T,C,12,GENIC,homozygous,894177529 14,45759437,45759438,T,C,10,GENIC,homozygous,894177530 14,45759968,45759969,T,G,11,GENIC,homozygous,894177531 14,45760086,45760087,C,T,4,GENIC,homozygous,894177532 14,45760288,45760289,G,A,19,GENIC,homozygous,894177533 14,45760368,45760369,G,A,25,GENIC,homozygous,894177534 14,45761718,45761719,A,G,10,GENIC,homozygous,894177535 14,45761942,45761943,T,C,7,GENIC,homozygous,894177536 14,45762150,45762151,A,G,5,GENIC,homozygous,894177537 14,45762719,45762720,G,A,23,GENIC,homozygous,894177538 14,45762868,45762869,G,A,18,GENIC,homozygous,894177539 14,45763228,45763229,G,A,15,GENIC,homozygous,894177540 14,45763229,45763230,G,A,15,GENIC,homozygous,894177541 14,45763343,45763344,G,C,5,GENIC,homozygous,894177542 14,45763551,45763552,G,T,21,GENIC,homozygous,894177543 14,45763593,45763594,G,A,15,GENIC,homozygous,894177544 14,45763695,45763696,C,T,27,GENIC,homozygous,894177545 14,45763783,45763784,G,A,23,GENIC,homozygous,894177546 14,45764083,45764084,C,T,10,GENIC,homozygous,894177547 14,45764483,45764484,T,G,5,GENIC,homozygous,894177548 14,45764566,45764567,C,T,16,GENIC,homozygous,894177549 14,45765577,45765578,G,A,5,GENIC,homozygous,894177550 14,45766161,45766162,T,C,10,GENIC,homozygous,894177551 14,45766790,45766791,T,C,22,GENIC,homozygous,894177552 14,45767473,45767474,C,T,23,GENIC,homozygous,894177553 14,45767785,45767786,A,G,14,GENIC,homozygous,894177554 14,45767790,45767791,T,C,18,GENIC,homozygous,894177555 14,45768108,45768109,C,G,18,GENIC,homozygous,894177556 14,45768194,45768195,A,C,18,GENIC,homozygous,894177557 14,45768438,45768439,C,A,19,GENIC,homozygous,894177558 14,45768614,45768615,T,C,20,GENIC,homozygous,894177559 14,45768694,45768695,C,T,10,GENIC,homozygous,894177560 14,45768804,45768805,A,T,9,GENIC,homozygous,894177561 14,45769048,45769049,A,C,16,GENIC,homozygous,894177562 14,45769119,45769120,T,C,14,GENIC,homozygous,894177563 14,45769477,45769478,A,G,9,GENIC,homozygous,894177564 14,45770318,45770319,C,T,7,GENIC,homozygous,894177565 14,45771133,45771134,A,T,13,GENIC,homozygous,894177566 14,45771835,45771836,A,G,14,GENIC,homozygous,894177567 14,45773078,45773079,C,T,25,GENIC,homozygous,894177568 14,45773420,45773421,C,T,8,GENIC,homozygous,894177569 14,45774367,45774368,C,T,17,GENIC,homozygous,894177570 14,45774497,45774498,C,T,12,GENIC,homozygous,894177571 14,45774692,45774693,G,A,14,GENIC,homozygous,894177572 14,45776701,45776702,G,T,12,GENIC,homozygous,894177573 14,45778018,45778019,C,T,18,GENIC,homozygous,894177574 14,45781127,45781128,C,T,16,GENIC,homozygous,894177575 14,45781280,45781281,T,C,16,GENIC,homozygous,894177576 14,45783459,45783460,T,C,15,GENIC,homozygous,894177577 14,45783800,45783801,G,A,6,GENIC,homozygous,894177578 14,45784907,45784908,G,C,6,GENIC,homozygous,894177579 14,45785208,45785209,G,C,18,GENIC,homozygous,894177580 14,45787800,45787801,G,C,14,GENIC,homozygous,894177581 14,45788040,45788041,C,T,19,GENIC,homozygous,894177582 14,45788633,45788634,G,A,17,GENIC,homozygous,894177583 14,45789781,45789782,T,C,19,GENIC,homozygous,894177584 14,45793295,45793296,T,C,13,GENIC,homozygous,894177585 14,45797036,45797037,C,T,18,GENIC,homozygous,894177586