chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 14,81371103,81371104,T,G,41,GENIC,heterozygous,809313559 14,81372715,81372716,G,T,18,GENIC,possibly homozygous,809313560 14,81399881,81399882,T,G,28,GENIC,possibly homozygous,809313561 14,81405457,81405458,A,T,63,GENIC,homozygous,809313562 14,81420137,81420138,A,G,31,GENIC,homozygous,809313563 14,81420146,81420147,G,T,31,GENIC,possibly homozygous,809313564 14,81420157,81420158,G,A,28,GENIC,homozygous,809313565 14,81420161,81420162,T,A,29,GENIC,possibly homozygous,809313566 14,81420176,81420177,T,G,34,GENIC,homozygous,809313567