chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 14 69946465 69946466 C A 7 GENIC homozygous 518292846 14 69951302 69951303 G C 28 GENIC heterozygous 518292847 14 69951683 69951684 G GA 11 GENIC possibly homozygous 689741600 14 69951754 69951755 A AGG 8 GENIC homozygous 689741601 14 69952415 69952416 T G 15 GENIC homozygous 518292848 14 69952520 69952521 G GAAA 11 GENIC homozygous 689741602 14 69953576 69953577 G - 13 GENIC homozygous 689741603 14 69953607 69953608 G A 16 GENIC homozygous 518292849 14 69953611 69953612 G A 16 GENIC heterozygous 518292850 14 69953756 69953757 A G 24 GENIC homozygous 518292851 14 69954283 69954284 C T 12 GENIC homozygous 518292852 14 69955263 69955264 A AT 9 GENIC heterozygous 689741604 14 69955263 69955264 A ATT 9 GENIC heterozygous 689741605 14 69956318 69956319 A AGGT 27 GENIC homozygous 689741606 14 69956535 69956536 A ACG 12 GENIC homozygous 689741607 14 69956537 69956538 A G 11 GENIC heterozygous 518292853 14 69956577 69956584 ACACACA ------- 9 GENIC heterozygous 689741608 14 69956587 69956589 CG -- 12 GENIC possibly homozygous 689741609 14 69956588 69956589 G - 11 GENIC homozygous 689741610 14 69956804 69956805 A C 7 GENIC homozygous 518292854 14 69958963 69958964 C T 15 GENIC homozygous 518292855 14 69961955 69961956 G A 18 GENIC homozygous 518292856 14 69962226 69962227 T C 5 GENIC homozygous 518292857 14 69962858 69962859 C T 9 GENIC homozygous 518292858 14 69963494 69963495 A - 3 GENIC homozygous 689741611 14 69963501 69963502 G GT 1 GENIC homozygous 689741612 14 69966924 69966925 A - 6 GENIC heterozygous 689741613 14 69967118 69967120 AA -- 8 GENIC heterozygous 689741614 14 69967119 69967120 A - 8 GENIC heterozygous 689741615 14 69969164 69969165 T TAAACAGTTAA 10 GENIC homozygous 689741616 14 69970522 69970523 G A 34 GENIC homozygous 518292859