chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 14,69946465,69946466,C,A,7,GENIC,homozygous,518292846 14,69951302,69951303,G,C,28,GENIC,heterozygous,518292847 14,69951683,69951684,G,GA,11,GENIC,possibly homozygous,689741600 14,69951754,69951755,A,AGG,8,GENIC,homozygous,689741601 14,69952415,69952416,T,G,15,GENIC,homozygous,518292848 14,69952520,69952521,G,GAAA,11,GENIC,homozygous,689741602 14,69953576,69953577,G,-,13,GENIC,homozygous,689741603 14,69953607,69953608,G,A,16,GENIC,homozygous,518292849 14,69953611,69953612,G,A,16,GENIC,heterozygous,518292850 14,69953756,69953757,A,G,24,GENIC,homozygous,518292851 14,69954283,69954284,C,T,12,GENIC,homozygous,518292852 14,69955263,69955264,A,AT,9,GENIC,heterozygous,689741604 14,69955263,69955264,A,ATT,9,GENIC,heterozygous,689741605 14,69956318,69956319,A,AGGT,27,GENIC,homozygous,689741606 14,69956535,69956536,A,ACG,12,GENIC,homozygous,689741607 14,69956537,69956538,A,G,11,GENIC,heterozygous,518292853 14,69956577,69956584,ACACACA,-------,9,GENIC,heterozygous,689741608 14,69956587,69956589,CG,--,12,GENIC,possibly homozygous,689741609 14,69956588,69956589,G,-,11,GENIC,homozygous,689741610 14,69956804,69956805,A,C,7,GENIC,homozygous,518292854 14,69958963,69958964,C,T,15,GENIC,homozygous,518292855 14,69961955,69961956,G,A,18,GENIC,homozygous,518292856 14,69962226,69962227,T,C,5,GENIC,homozygous,518292857 14,69962858,69962859,C,T,9,GENIC,homozygous,518292858 14,69963494,69963495,A,-,3,GENIC,homozygous,689741611 14,69963501,69963502,G,GT,1,GENIC,homozygous,689741612 14,69966924,69966925,A,-,6,GENIC,heterozygous,689741613 14,69967118,69967120,AA,--,8,GENIC,heterozygous,689741614 14,69967119,69967120,A,-,8,GENIC,heterozygous,689741615 14,69969164,69969165,T,TAAACAGTTAA,10,GENIC,homozygous,689741616 14,69970522,69970523,G,A,34,GENIC,homozygous,518292859