chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 13,98402288,98402292,ACAC,----,20,GENIC,possibly homozygous,738391643 13,98402290,98402292,AC,--,20,GENIC,heterozygous,738391644 13,98402739,98402740,G,GTT,3,GENIC,homozygous,738391646 13,98402858,98402859,C,T,20,GENIC,homozygous,619934410 13,98403319,98403323,TTTT,----,4,GENIC,heterozygous,738391647 13,98403322,98403323,T,-,4,GENIC,heterozygous,738391648 13,98404539,98404540,A,G,16,GENIC,homozygous,619934411 13,98404934,98404935,A,AAGG,22,GENIC,homozygous,738391649 13,98406190,98406191,T,-,17,GENIC,homozygous,738391650 13,98406553,98406554,T,C,28,GENIC,homozygous,619934412 13,98406907,98406913,GGGGTG,------,2,GENIC,homozygous,738391651 13,98406931,98406932,G,-,2,GENIC,homozygous,738391652 13,98406938,98406939,C,-,2,GENIC,homozygous,738391653 13,98407917,98407918,C,T,24,GENIC,homozygous,619934413 13,98407929,98407930,T,C,24,GENIC,homozygous,619934414 13,98408007,98408008,G,-,29,GENIC,homozygous,738391654 13,98408842,98408843,A,AT,9,GENIC,homozygous,738391655 13,98409001,98409002,T,C,18,GENIC,homozygous,619934415 13,98409132,98409136,TTGT,----,12,GENIC,homozygous,738391656 13,98409246,98409247,A,G,25,GENIC,homozygous,619934416 13,98409722,98409723,C,T,19,GENIC,homozygous,619934417 13,98410196,98410197,A,G,29,GENIC,homozygous,619934418 13,98410278,98410279,A,G,27,GENIC,homozygous,619934419 13,98411816,98411817,T,C,28,GENIC,homozygous,619934420 13,98412159,98412161,TG,--,23,GENIC,homozygous,738391657 13,98412276,98412277,C,CT,8,GENIC,heterozygous,738391659 13,98412277,98412278,T,-,8,GENIC,heterozygous,738391658 13,98412425,98412426,C,CTTTT,13,GENIC,homozygous,738391662 13,98412576,98412577,C,T,19,GENIC,homozygous,619934421 13,98413291,98413292,A,G,13,GENIC,homozygous,619934422 13,98413685,98413686,C,A,26,GENIC,homozygous,619934423 13,98414277,98414278,C,CAA,3,GENIC,homozygous,738391664 13,98414295,98414296,G,A,8,GENIC,homozygous,619934424 13,98414297,98414298,T,A,8,GENIC,homozygous,619934425 13,98416064,98416065,G,T,23,GENIC,homozygous,619934426 13,98416990,98416991,A,T,9,GENIC,homozygous,619934427 13,98417085,98417086,A,AATAAATAAATAAAT,1,GENIC,homozygous,738391666 13,98417711,98417712,G,C,16,GENIC,homozygous,619934428 13,98418062,98418063,C,T,22,GENIC,homozygous,619934429 13,98418105,98418106,A,G,18,GENIC,homozygous,619934430 13,98418109,98418110,T,C,17,GENIC,homozygous,619934431 13,98418553,98418554,T,-,10,GENIC,homozygous,738391668 13,98418589,98418590,C,G,20,GENIC,homozygous,619934432 13,98419908,98419909,C,T,31,GENIC,homozygous,619934433 13,98420062,98420063,A,G,26,GENIC,homozygous,619934434 13,98420218,98420219,C,T,38,GENIC,homozygous,619934435 13,98420451,98420452,G,A,20,GENIC,homozygous,619934436 13,98420872,98420873,C,T,19,GENIC,homozygous,619934437 13,98421004,98421005,G,A,28,GENIC,homozygous,619934438 13,98421321,98421322,A,T,8,GENIC,homozygous,619934439 13,98421936,98421937,G,C,33,GENIC,homozygous,619934440 13,98422783,98422784,A,G,23,GENIC,homozygous,619934441 13,98422853,98422854,A,G,24,GENIC,homozygous,619934442 13,98423074,98423075,A,C,19,GENIC,homozygous,619934443 13,98423169,98423170,G,A,28,GENIC,homozygous,619934444 13,98423710,98423711,A,C,25,GENIC,homozygous,619934445 13,98423864,98423865,T,C,17,GENIC,homozygous,619934446 13,98425844,98425845,A,G,21,GENIC,homozygous,619934447 13,98425949,98425950,G,A,13,GENIC,homozygous,619934448 13,98427132,98427133,C,T,28,GENIC,homozygous,619934449 13,98427352,98427353,G,T,16,GENIC,homozygous,619934450