chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 13,98402288,98402292,ACAC,----,20,GENIC,possibly homozygous,727821503 13,98402290,98402292,AC,--,20,GENIC,heterozygous,727821504 13,98402739,98402740,G,GTT,3,GENIC,homozygous,727821506 13,98402858,98402859,C,T,17,GENIC,homozygous,598487163 13,98403319,98403323,TTTT,----,10,GENIC,heterozygous,727821507 13,98403322,98403323,T,-,10,GENIC,heterozygous,727821508 13,98404539,98404540,A,G,21,GENIC,homozygous,598487164 13,98404934,98404935,A,AAGG,9,GENIC,homozygous,727821509 13,98406190,98406191,T,-,14,GENIC,homozygous,727821510 13,98406553,98406554,T,C,22,GENIC,homozygous,598487165 13,98406907,98406913,GGGGTG,------,2,GENIC,homozygous,727821511 13,98406931,98406932,G,-,3,GENIC,homozygous,727821512 13,98406938,98406939,C,-,3,GENIC,homozygous,727821513 13,98407917,98407918,C,T,30,GENIC,homozygous,598487166 13,98407929,98407930,T,C,30,GENIC,homozygous,598487167 13,98408007,98408008,G,-,25,GENIC,homozygous,727821514 13,98408842,98408843,A,AT,20,GENIC,homozygous,727821515 13,98409001,98409002,T,C,20,GENIC,homozygous,598487168 13,98409132,98409136,TTGT,----,12,GENIC,homozygous,727821516 13,98409246,98409247,A,G,25,GENIC,homozygous,598487169 13,98409722,98409723,C,T,28,GENIC,homozygous,598487170 13,98410196,98410197,A,G,24,GENIC,homozygous,605284108 13,98410278,98410279,A,G,25,GENIC,homozygous,605284109 13,98411816,98411817,T,C,28,GENIC,homozygous,598487171 13,98412159,98412161,TG,--,24,GENIC,homozygous,727821517 13,98412276,98412277,C,CT,13,GENIC,heterozygous,727821519 13,98412276,98412277,C,CTTT,13,GENIC,heterozygous,727821520 13,98412277,98412278,T,-,13,GENIC,heterozygous,727821518 13,98412425,98412426,C,CT,23,GENIC,heterozygous,727821521 13,98412425,98412426,C,CTTTT,23,GENIC,possibly homozygous,727821522 13,98412576,98412577,C,T,18,GENIC,homozygous,598487172 13,98413291,98413292,A,G,27,GENIC,homozygous,598487173 13,98413685,98413686,C,A,21,GENIC,homozygous,598487174 13,98414277,98414278,C,CAA,9,GENIC,heterozygous,727821524 13,98414295,98414296,G,A,21,GENIC,homozygous,598487175 13,98414297,98414298,T,A,19,GENIC,homozygous,598487176 13,98416064,98416065,G,T,24,GENIC,homozygous,598487177 13,98416990,98416991,A,T,22,GENIC,homozygous,598487178 13,98417085,98417086,A,AATAAATAAATAAAT,2,GENIC,heterozygous,727821526 13,98417085,98417086,A,AATATATATATATATATGTATATAT,2,GENIC,heterozygous,727821527 13,98417711,98417712,G,C,24,GENIC,homozygous,598487179 13,98418062,98418063,C,T,26,GENIC,homozygous,598487180 13,98418105,98418106,A,G,19,GENIC,homozygous,598487181 13,98418109,98418110,T,C,19,GENIC,homozygous,598487182 13,98418553,98418554,T,-,19,GENIC,homozygous,727821528 13,98418589,98418590,C,G,21,GENIC,homozygous,598487183 13,98419908,98419909,C,T,23,GENIC,homozygous,598487184 13,98420062,98420063,A,G,23,GENIC,homozygous,598487185 13,98420218,98420219,C,T,25,GENIC,homozygous,598487186 13,98420451,98420452,G,A,18,GENIC,homozygous,598487187 13,98420872,98420873,C,T,21,GENIC,homozygous,598487188 13,98421004,98421005,G,A,29,GENIC,homozygous,598487189 13,98421321,98421322,A,T,33,GENIC,homozygous,598487190 13,98421936,98421937,G,C,23,GENIC,homozygous,598487191 13,98422783,98422784,A,G,40,GENIC,homozygous,598487192 13,98422853,98422854,A,G,26,GENIC,homozygous,598487193 13,98423074,98423075,A,C,45,GENIC,homozygous,598487194 13,98423169,98423170,G,A,24,GENIC,homozygous,598487195 13,98423710,98423711,A,C,27,GENIC,homozygous,598487196 13,98423864,98423865,T,C,17,GENIC,homozygous,598487197 13,98425844,98425845,A,G,13,GENIC,homozygous,598487198 13,98425949,98425950,G,A,19,GENIC,homozygous,598487199 13,98427132,98427133,C,T,17,GENIC,homozygous,598487200 13,98427352,98427353,G,T,28,GENIC,possibly homozygous,598487201