chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 13,98402288,98402292,ACAC,----,29,GENIC,heterozygous,699693265 13,98402290,98402292,AC,--,29,GENIC,possibly homozygous,699693266 13,98402739,98402740,G,GTT,6,GENIC,homozygous,699693268 13,98402913,98402914,C,T,15,GENIC,homozygous,548835524 13,98403319,98403323,TTTT,----,2,GENIC,heterozygous,699693269 13,98403322,98403323,T,-,2,GENIC,heterozygous,699693270 13,98406193,98406194,T,TTTTG,15,GENIC,homozygous,699693271 13,98406325,98406326,T,C,25,GENIC,homozygous,548835525 13,98406553,98406554,T,C,29,GENIC,homozygous,548835526 13,98406931,98406932,G,-,4,GENIC,homozygous,699693272 13,98406938,98406939,C,-,5,GENIC,homozygous,699693273 13,98407872,98407873,A,G,21,GENIC,homozygous,551790936 13,98407917,98407918,C,T,28,GENIC,homozygous,548835527 13,98407929,98407930,T,C,31,GENIC,homozygous,548835528 13,98408007,98408008,G,-,22,GENIC,homozygous,699693274 13,98409246,98409247,A,G,25,GENIC,homozygous,548835529 13,98409722,98409723,C,T,27,GENIC,homozygous,548835530 13,98410278,98410279,A,G,31,GENIC,homozygous,551790937 13,98412013,98412018,TTAAC,-----,35,GENIC,homozygous,699693275 13,98412276,98412277,C,CTTT,8,GENIC,possibly homozygous,699693278 13,98412425,98412426,C,CT,11,GENIC,heterozygous,699693279 13,98412425,98412426,C,CTTTT,11,GENIC,heterozygous,699693280 13,98413291,98413292,A,G,12,GENIC,homozygous,548835531 13,98413794,98413795,T,G,30,GENIC,homozygous,548835532 13,98414278,98414279,A,-,2,GENIC,heterozygous,699693281 13,98414723,98414724,A,ATTTTTT,6,GENIC,homozygous,699693284 13,98415348,98415349,C,T,30,GENIC,homozygous,548835533 13,98417084,98417085,A,AT,2,GENIC,homozygous,699693285 13,98417085,98417086,A,ATATTT,2,GENIC,homozygous,699693286 13,98417093,98417094,T,TATATATA,3,GENIC,homozygous,699693289 13,98417711,98417712,G,C,24,GENIC,homozygous,548835534 13,98418553,98418554,T,-,17,GENIC,homozygous,699693290 13,98418589,98418590,C,G,18,GENIC,homozygous,548835535 13,98418870,98418871,G,A,35,GENIC,homozygous,548835536 13,98421426,98421427,G,C,32,GENIC,homozygous,548835537 13,98421936,98421937,G,C,25,GENIC,homozygous,548835538 13,98427352,98427353,G,T,16,GENIC,homozygous,548835539