chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 12,18532729,18532730,G,C,5,GENIC,homozygous,935999273 12,18533430,18533431,T,G,13,GENIC,possibly homozygous,935999274