chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 12 18532729 18532730 G C 34 GENIC possibly homozygous 808910973 12 18532826 18532827 G C 45 GENIC homozygous 808910974