chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 12,18532729,18532730,G,C,34,GENIC,possibly homozygous,808910973 12,18532826,18532827,G,C,45,GENIC,homozygous,808910974