chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 10 57852787 57852788 G A 25 GENIC homozygous 967542079 10 57852825 57852826 C G 17 GENIC homozygous 967542080