chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 10,57852787,57852788,G,A,11,GENIC,homozygous,950548167 10,57852825,57852826,C,G,10,GENIC,homozygous,950548168