chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 10 75196099 75196100 G - 17 GENIC homozygous 754835326 10 75210881 75210882 G C 16 GENIC homozygous 646199883