chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 10 63616948 63616949 A ATT 22 GENIC possibly homozygous 729744751 10 63619563 63619564 C G 28 GENIC homozygous 603497818 10 63621560 63621576 AATAAATAAATAAATG ---------------- 22 GENIC homozygous 729744752 10 63622117 63622118 A C 27 GENIC homozygous 601589344 10 63625214 63625215 A G 34 GENIC homozygous 603497819 10 63626818 63626819 A G 28 GENIC homozygous 603497820 10 63628404 63628405 A G 21 GENIC homozygous 603497821 10 63630409 63630410 G GT 30 GENIC homozygous 729744753 10 63631950 63631951 G T 31 GENIC homozygous 601589345 10 63632484 63632485 A - 27 GENIC homozygous 729744754 10 63632971 63632972 C T 33 GENIC homozygous 603497822 10 63633397 63633398 A AG 33 GENIC homozygous 729744755