chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 10,75196099,75196100,G,-,43,GENIC,homozygous,692797062 10,75203128,75203129,G,T,25,GENIC,heterozygous,528146361