chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,63830973,63830974,A,G,38,GENIC,homozygous,962856736 1,63831561,63831562,C,G,3,GENIC,homozygous,962856737