chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 173190935 173190936 C G 23 GENIC homozygous 940059856 1 173191290 173191291 T G 36 GENIC homozygous 940059857