chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1266866964266866965TG49GENIChomozygous928202562
1266867306266867307GA45GENIChomozygous928202563
1266869171266869172TC49GENIChomozygous928202564
1266869354266869355CT43GENIChomozygous928202565
1266871195266871196CT37GENIChomozygous928202566
1266871799266871800AG60GENIChomozygous928202567
1266872295266872296GA29GENIChomozygous928202568
1266876378266876379AG44GENIChomozygous928202569
1266876812266876813GA49GENIChomozygous928202570
1266878355266878356CT27GENIChomozygous928202571
1266879795266879796TG33GENIChomozygous928202572
1266879804266879805AG34GENIChomozygous928202573
1266881234266881235CT56GENIChomozygous928202574
1266881721266881722AG50GENIChomozygous928202575
1266882385266882386GC28GENIChomozygous928202576
1266884148266884149CG49GENIChomozygous928202577
1266885292266885293AC33GENIChomozygous928202578
1266885604266885605GA40GENIChomozygous928202579
1266887077266887078GA25GENIChomozygous928202580
1266888529266888530CT20GENIChomozygous928202581
1266889651266889652TC32GENIChomozygous928202582
1266890046266890047TC35GENIChomozygous928202583
1266892512266892513TC34GENIChomozygous928202584
1266894775266894776GA53GENIChomozygous928202585
1266895476266895477AG54GENIChomozygous928202586
1266896747266896748TG33GENIChomozygous928202587
1266897388266897389TC32GENIChomozygous928202588
1266897506266897507GA30GENIChomozygous928202589
1266898357266898358AG20GENIChomozygous928202590
1266898962266898963GA38GENIChomozygous928202591
1266899513266899514GA46GENIChomozygous928202592
1266907705266907706AT46GENICpossibly homozygous928202593