chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,164755867,164755868,G,A,8,GENIC,homozygous,882052055 1,164756029,164756030,C,G,35,GENIC,homozygous,882052056