chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 197311848 197311852 TGTG ---- 18 GENIC heterozygous 765870631 1 197311850 197311852 TG -- 18 GENIC possibly homozygous 765870632 1 197312336 197312337 T - 8 GENIC homozygous 765870633 1 197313171 197313172 A AT 22 GENIC homozygous 765870634 1 197313742 197313743 G A 28 GENIC homozygous 664563713 1 197314401 197314402 G T 41 GENIC homozygous 664563714 1 197314402 197314403 G T 42 GENIC homozygous 664563715 1 197314409 197314410 G A 46 GENIC homozygous 664563716 1 197314724 197314727 AAA --- 5 GENIC homozygous 765870637 1 197314784 197314785 A AG 5 GENIC homozygous 765870638 1 197314790 197314801 TATTTAAAGAA ----------- 5 GENIC homozygous 765870639 1 197315092 197315093 G A 27 GENIC homozygous 664563717