chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 222504577 222504578 G GA 4 GENIC homozygous 740071630 1 222506738 222506739 A G 11 GENIC homozygous 622848906