chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 272934439 272934440 G T 4 GENIC heterozygous 598224393 1 272934749 272934750 G A 22 GENIC possibly homozygous 596202770 1 272934792 272934793 C G 19 GENIC possibly homozygous 596202771 1 272934995 272934996 G C 14 GENIC homozygous 596202772 1 272935710 272935711 T A 21 GENIC homozygous 598224394