chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 222504573 222504574 G - 6 GENIC heterozygous 718038940 1 222505968 222505969 A G 24 GENIC homozygous 582420068