chrstartstopreference nucvariant nucdepthgenic statuszygosityvariant ID
1264409235264409236TG29GENIChomozygous555374034
1264412813264412817TCTC----5GENIChomozygous701507955
1264412873264412874AATGTG13GENIChomozygous701507958
1264413954264413960ACACAC------15GENICheterozygous701507959
1264413956264413960ACAC----15GENICpossibly homozygous701507960
1264413958264413960AC--15GENICheterozygous701507961