chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 222355946 222355947 G GA 7 GENIC possibly homozygous 699358657 1 222355947 222355948 G GGCTGCAAGGGAGGCTGTGGCTCCTGTGGAGGCTGTGGTTCCTGTGGA 7 GENIC possibly homozygous 699358658 1 222355991 222356002 GTGGAGGCTGC ----------- 6 GENIC heterozygous 699358660