chr start stop reference nuc variant nuc depth genic status zygosity variant ID 1 241354610 241354612 TT -- 31 GENIC heterozygous 685171975 1 241354611 241354612 T - 31 GENIC possibly homozygous 685171976 1 241356306 241356307 G T 45 GENIC homozygous 510494058 1 241357206 241357207 T C 65 GENIC possibly homozygous 510494059 1 241357435 241357436 A G 49 GENIC homozygous 510494060 1 241358228 241358229 A - 51 GENIC homozygous 685171977 1 241358391 241358401 ACACACACAC ---------- 10 GENIC homozygous 685171978 1 241359189 241359190 T TA 54 GENIC possibly homozygous 685171979 1 241359911 241359912 C CTT 37 GENIC homozygous 685171981 1 241365641 241365642 G A 71 GENIC homozygous 510494061 1 241366251 241366252 G A 76 GENIC possibly homozygous 510494062 1 241367084 241367085 T C 77 GENIC homozygous 510494063 1 241367166 241367167 A G 61 GENIC homozygous 510494064 1 241367494 241367495 A G 66 GENIC homozygous 510494065 1 241369828 241369829 T A 64 GENIC possibly homozygous 510494066 1 241369831 241369832 T - 60 GENIC homozygous 685171982 1 241370037 241370038 C T 79 GENIC homozygous 510494067 1 241370203 241370204 G A 70 GENIC homozygous 510494068 1 241371540 241371541 G C 72 GENIC homozygous 510494069 1 241372087 241372088 A AT 30 GENIC heterozygous 685171983 1 241372090 241372091 T A 36 GENIC heterozygous 510494070 1 241372354 241372355 A C 59 GENIC homozygous 510494071 1 241374459 241374460 A G 62 GENIC homozygous 510494072 1 241375097 241375098 C T 84 GENIC homozygous 510494073 1 241376189 241376190 A C 37 GENIC homozygous 510494074 1 241376207 241376208 T TAC 42 GENIC homozygous 685171984 1 241378715 241378719 GATA ---- 21 GENIC homozygous 685171986 1 241378790 241378794 TAGA ---- 26 GENIC heterozygous 685171989 1 241378874 241378875 A G 34 GENIC heterozygous 510494075 1 241380294 241380295 A G 68 GENIC possibly homozygous 510494076 1 241380411 241380412 T TTTTC 71 GENIC homozygous 685171990 1 241381871 241381872 G A 64 GENIC homozygous 510494077 1 241382482 241382483 G A 63 GENIC homozygous 510494078 1 241385774 241385775 G T 52 GENIC possibly homozygous 510494079 1 241385994 241385995 C T 57 GENIC homozygous 510494080 1 241386234 241386235 C T 36 GENIC heterozygous 510494081 1 241386234 241386235 C CGTGT 29 GENIC homozygous 685171991 1 241386440 241386441 A - 46 GENIC homozygous 685171992 1 241386479 241386480 T C 39 GENIC homozygous 510494082 1 241387079 241387081 TT -- 38 GENIC possibly homozygous 685171994 1 241387492 241387493 A G 72 GENIC possibly homozygous 510494083 1 241387565 241387566 G A 48 GENIC possibly homozygous 510494084 1 241387901 241387902 G A 61 GENIC homozygous 510494085 1 241388120 241388121 C CAAAAAAA 37 GENIC possibly homozygous 685171995 1 241388125 241388126 C CAAAA 32 GENIC heterozygous 685171996 1 241388125 241388126 C CAAAAAACA 32 GENIC heterozygous 685171997 1 241388194 241388195 A - 42 GENIC homozygous 685171998 1 241388556 241388557 A T 52 GENIC homozygous 510494086 1 241388962 241388963 G GA 31 GENIC possibly homozygous 685171999 1 241389004 241389005 G T 49 GENIC homozygous 510494087 1 241389400 241389401 T - 58 GENIC homozygous 685172000 1 241389648 241389649 A AAATAAT 26 GENIC homozygous 685172001 1 241389952 241389956 ATAC ---- 31 GENIC homozygous 685172004 1 241390205 241390206 T - 39 GENIC homozygous 685172005 1 241392001 241392002 G T 47 GENIC possibly homozygous 510494088 1 241392065 241392066 A G 45 GENIC possibly homozygous 510494089 1 241392392 241392393 T - 45 GENIC homozygous 685172006 1 241392638 241392639 T C 59 GENIC homozygous 510494090 1 241393990 241393991 G A 63 GENIC possibly homozygous 510494091 1 241394042 241394043 G GA 45 GENIC homozygous 685172007 1 241394163 241394164 G GAAA 12 GENIC homozygous 685172008 1 241394179 241394180 G A 53 GENIC heterozygous 510494092 1 241394657 241394658 G A 16 GENIC heterozygous 510494093 1 241394685 241394686 A T 29 GENIC homozygous 510494094 1 241394726 241394727 T - 51 GENIC homozygous 685172010 1 241394750 241394751 T C 73 GENIC homozygous 510494095 1 241394839 241394840 G C 77 GENIC homozygous 510494096 1 241395543 241395544 A - 62 GENIC homozygous 685172011 1 241397274 241397275 A G 49 GENIC homozygous 510494097 1 241397508 241397509 A C 73 GENIC homozygous 510494098 1 241397556 241397557 G A 63 GENIC homozygous 510494099 1 241398410 241398411 A C 84 GENIC possibly homozygous 510494100 1 241398965 241398969 AGAG ---- 3 GENIC homozygous 685172012 1 241399009 241399010 A G 30 GENIC heterozygous 510494101 1 241399309 241399310 A G 68 GENIC homozygous 510494102 1 241399690 241399691 C T 75 GENIC homozygous 510494103 1 241400791 241400792 C T 60 GENIC homozygous 510494104 1 241401326 241401327 G A 67 GENIC homozygous 510494105 1 241402159 241402160 A AT 66 GENIC homozygous 685172013 1 241403301 241403302 A G 51 GENIC possibly homozygous 510494106 1 241405405 241405406 G T 72 GENIC homozygous 510494107 1 241407338 241407339 C T 47 GENIC homozygous 510494108 1 241407695 241407696 G C 62 GENIC homozygous 510494109 1 241408628 241408629 G A 47 GENIC homozygous 510494110 1 241409435 241409436 G C 60 GENIC homozygous 510494111 1 241409750 241409752 CC -- 42 GENIC homozygous 685172014 1 241410829 241410830 T C 57 GENIC possibly homozygous 510494112 1 241411610 241411611 T - 65 GENIC homozygous 685172015 1 241412347 241412348 T - 57 GENIC homozygous 685172016 1 241412796 241412797 G A 73 GENIC possibly homozygous 510494113 1 241412965 241412969 ACAC ---- 7 GENIC homozygous 685172017 1 241413436 241413437 T TCAACTACCCTTCCATTCCTGTACAA 18 GENIC homozygous 685172018 1 241413657 241413658 T - 60 GENIC homozygous 685172019 1 241413810 241413811 T G 74 GENIC possibly homozygous 510494114 1 241413897 241413898 T - 63 GENIC homozygous 685172020 1 241413930 241413931 C G 65 GENIC possibly homozygous 510494115 1 241416635 241416636 A C 37 GENIC homozygous 510494116 1 241417000 241417001 T G 46 GENIC homozygous 510494117 1 241417688 241417689 T TC 18 GENIC possibly homozygous 685172021 1 241421882 241421883 C - 32 GENIC homozygous 685172022 1 241421899 241421900 A C 48 GENIC homozygous 510494118 1 241422291 241422292 G A 85 GENIC homozygous 510494119 1 241422681 241422682 T C 78 GENIC homozygous 510494120 1 241424148 241424149 A - 52 GENIC homozygous 685172023 1 241424310 241424311 C A 67 GENIC homozygous 510494121 1 241424333 241424334 A T 62 GENIC homozygous 510494122 1 241424444 241424445 G A 46 GENIC homozygous 510494123 1 241424452 241424453 T G 48 GENIC homozygous 510494124 1 241425280 241425281 G GA 49 GENIC homozygous 685172024 1 241425602 241425603 G C 58 GENIC homozygous 510494125 1 241426223 241426224 T - 58 GENIC homozygous 685172025 1 241427471 241427473 CT -- 31 GENIC homozygous 685172026 1 241427650 241427651 G C 36 GENIC possibly homozygous 510494126 1 241427706 241427707 G C 33 GENIC possibly homozygous 510494127 1 241428407 241428408 T C 43 GENIC possibly homozygous 510494128 1 241429153 241429163 AAAACAAAAC ---------- 18 GENIC possibly homozygous 685172028 1 241429491 241429492 T G 49 GENIC possibly homozygous 510494129 1 241430544 241430545 C A 39 GENIC homozygous 510494130 1 241431115 241431116 G C 73 GENIC homozygous 510494131 1 241431475 241431476 T - 59 GENIC homozygous 685172029 1 241432250 241432251 A - 77 GENIC homozygous 685172030 1 241432347 241432348 C T 48 GENIC homozygous 510494132 1 241434117 241434118 G A 50 GENIC possibly homozygous 510494133 1 241434682 241434683 T TC 36 GENIC possibly homozygous 685172031 1 241434694 241434695 C CTTT 34 GENIC heterozygous 685172032 1 241434697 241434698 T C 37 GENIC heterozygous 510494134 1 241437651 241437652 C CTG 3 GENIC homozygous 685172033 1 241438233 241438234 T A 58 GENIC homozygous 510494135 1 241438793 241438794 T - 70 GENIC homozygous 685172035 1 241440720 241440721 A G 52 GENIC homozygous 510494136 1 241441486 241441487 T C 48 GENIC homozygous 510494137 1 241442860 241442861 G A 21 GENIC possibly homozygous 510494138 1 241442862 241442863 A ACATG 18 GENIC heterozygous 685172036 1 241443714 241443715 T - 50 GENIC homozygous 685172037 1 241443769 241443770 C T 63 GENIC homozygous 510494139 1 241446643 241446644 G C 63 GENIC possibly homozygous 510494140 1 241446650 241446652 AC -- 58 GENIC possibly homozygous 685172038 1 241446651 241446652 C G 61 GENIC possibly homozygous 510494141 1 241446687 241446688 G C 60 GENIC possibly homozygous 510494142 1 241447134 241447135 A G 53 GENIC possibly homozygous 510494143 1 241449185 241449186 T C 46 GENIC homozygous 510494144 1 241449738 241449739 C T 59 GENIC possibly homozygous 510494145 1 241449833 241449834 A G 36 GENIC homozygous 510494146 1 241450102 241450103 A G 42 GENIC homozygous 510494147 1 241450187 241450188 A T 68 GENIC possibly homozygous 510494148 1 241450423 241450424 T C 60 GENIC homozygous 510494149 1 241450460 241450461 G A 57 GENIC possibly homozygous 510494150 1 241451138 241451139 G C 41 GENIC homozygous 510494151 1 241451145 241451146 A T 43 GENIC homozygous 510494152 1 241451169 241451170 T C 49 GENIC homozygous 510494153 1 241452200 241452201 T C 66 GENIC possibly homozygous 510494154 1 241452273 241452274 G T 64 GENIC possibly homozygous 510494155 1 241452770 241452771 G A 54 GENIC possibly homozygous 510494156 1 241452917 241452918 T C 39 GENIC homozygous 510494157 1 241453080 241453081 T C 15 GENIC homozygous 510494158 1 241453114 241453120 AGCTGC ------ 12 GENIC homozygous 685172039 1 241453897 241453898 G T 60 GENIC homozygous 510494159 1 241453945 241453946 A - 47 GENIC homozygous 685172040 1 241454059 241454060 A G 72 GENIC homozygous 510494160 1 241454946 241454947 C CA 43 GENIC possibly homozygous 685172041 1 241455075 241455076 A T 56 GENIC possibly homozygous 510494161 1 241455650 241455651 A G 72 GENIC possibly homozygous 510494162 1 241455909 241455910 C T 43 GENIC homozygous 510494163 1 241456049 241456050 T C 9 GENIC homozygous 510494164 1 241456980 241456981 A G 48 GENIC homozygous 510494165 1 241457075 241457076 A G 55 GENIC homozygous 510494166 1 241457295 241457296 C T 82 GENIC homozygous 510494167 1 241457385 241457400 TTGTTGTTGTTGTTG --------------- 20 GENIC homozygous 685172042 1 241457485 241457486 G A 65 GENIC homozygous 510494168 1 241457613 241457614 C T 51 GENIC homozygous 510494169 1 241458162 241458163 G A 74 GENIC possibly homozygous 510494170 1 241458206 241458207 T C 65 GENIC possibly homozygous 510494171 1 241458253 241458254 C T 62 GENIC possibly homozygous 510494172 1 241458262 241458263 T C 58 GENIC homozygous 510494173 1 241458315 241458316 G A 51 GENIC homozygous 510494174 1 241458322 241458323 G A 58 GENIC possibly homozygous 510494175 1 241458396 241458397 G A 66 GENIC possibly homozygous 510494176 1 241458516 241458517 C T 56 GENIC homozygous 510494177 1 241459097 241459098 C A 61 GENIC homozygous 510494178 1 241459160 241459163 ATA --- 77 GENIC homozygous 685172044 1 241459785 241459786 T G 66 GENIC possibly homozygous 510494179 1 241459910 241459911 A T 76 GENIC homozygous 510494180 1 241459939 241459940 G A 84 GENIC homozygous 510494181 1 241460026 241460027 G C 82 GENIC homozygous 510494182 1 241460450 241460451 A G 55 GENIC homozygous 510494183 1 241460459 241460460 A ATCTT 44 GENIC homozygous 685172045 1 241460543 241460544 T C 64 GENIC homozygous 510494184 1 241460569 241460570 A G 75 GENIC homozygous 510494185 1 241460585 241460586 T C 75 GENIC homozygous 510494186 1 241460826 241460827 C T 56 GENIC homozygous 510494187 1 241460925 241460926 T C 53 GENIC homozygous 510494188 1 241460971 241460972 G T 65 GENIC homozygous 510494189 1 241461000 241461001 C T 70 GENIC homozygous 510494190 1 241461408 241461409 T C 67 GENIC homozygous 510494191 1 241461552 241461553 A - 52 GENIC homozygous 685172046 1 241461687 241461688 G A 72 GENIC possibly homozygous 510494192 1 241461780 241461781 T C 42 GENIC possibly homozygous 510494193 1 241461828 241461829 C CACA 57 GENIC homozygous 685172047 1 241462043 241462044 A G 54 GENIC homozygous 510494194 1 241462169 241462170 A G 68 GENIC homozygous 510494195 1 241462202 241462203 C G 68 GENIC homozygous 510494196 1 241462983 241462984 A G 20 GENIC possibly homozygous 510494197 1 241463009 241463010 A C 6 GENIC homozygous 510494198 1 241463014 241463015 C T 4 GENIC homozygous 510494199 1 241463187 241463188 G A 15 GENIC possibly homozygous 510494200 1 241463466 241463470 TAAC ---- 63 GENIC homozygous 685172048 1 241463944 241463945 A C 75 GENIC possibly homozygous 510494201 1 241463988 241463989 A G 59 GENIC possibly homozygous 510494202 1 241464217 241464218 G A 48 GENIC homozygous 510494203 1 241464394 241464395 A C 74 GENIC homozygous 510494204 1 241464403 241464404 G C 78 GENIC homozygous 510494205 1 241464614 241464615 A G 43 GENIC homozygous 510494206 1 241464694 241464695 C A 41 GENIC homozygous 510494207 1 241465056 241465057 T C 65 GENIC homozygous 510494208 1 241465216 241465217 G - 57 GENIC homozygous 685172049 1 241465999 241466000 A AT 60 GENIC homozygous 685172050 1 241466077 241466078 T C 51 GENIC homozygous 510494209 1 241466888 241466889 A ACACACAC 4 GENIC homozygous 685172051 1 241467418 241467419 A G 70 GENIC homozygous 510494210 1 241467424 241467425 A G 67 GENIC homozygous 510494211 1 241467461 241467462 A G 64 GENIC homozygous 510494212 1 241468165 241468166 T TCTC 72 GENIC homozygous 685172052 1 241468356 241468357 T C 64 GENIC homozygous 510494213 1 241468441 241468442 C T 64 GENIC homozygous 510494214 1 241468904 241468905 G T 44 GENIC homozygous 510494215 1 241468944 241468945 A G 43 GENIC homozygous 510494216 1 241469663 241469664 A G 73 GENIC homozygous 510494217 1 241469780 241469781 C A 67 GENIC homozygous 510494218 1 241469990 241469991 G GT 50 GENIC homozygous 685172053 1 241470127 241470128 A G 55 GENIC homozygous 510494219 1 241470178 241470179 G A 52 GENIC homozygous 510494220 1 241470212 241470213 G C 44 GENIC homozygous 510494221 1 241470364 241470366 TT -- 30 GENIC homozygous 685172054 1 241470378 241470379 C G 31 GENIC possibly homozygous 510494222 1 241470382 241470383 A G 26 GENIC possibly homozygous 510494223 1 241470507 241470508 G A 39 GENIC possibly homozygous 510494224 1 241470576 241470577 C T 57 GENIC possibly homozygous 510494225 1 241470593 241470594 G GA 53 GENIC homozygous 685172055 1 241470773 241470774 C T 70 GENIC homozygous 510494226 1 241472267 241472268 T A 64 GENIC homozygous 510494227 1 241472551 241472552 G A 89 GENIC possibly homozygous 510494228 1 241472838 241472839 C T 75 GENIC homozygous 510494229 1 241472877 241472878 C T 71 GENIC homozygous 510494230 1 241473025 241473026 C T 61 GENIC homozygous 510494231 1 241473086 241473087 G A 57 GENIC homozygous 510494232 1 241473147 241473148 A - 52 GENIC homozygous 685172056 1 241473497 241473498 G A 32 GENIC homozygous 510494233 1 241473555 241473560 AAAAA ----- 17 GENIC homozygous 685172058 1 241473578 241473579 C CA 37 GENIC homozygous 685172059 1 241473604 241473605 C T 41 GENIC homozygous 510494234 1 241473738 241473739 C T 75 GENIC homozygous 510494235 1 241473841 241473842 G A 65 GENIC homozygous 510494236 1 241473897 241473898 A C 57 GENIC homozygous 510494237 1 241473992 241473993 G A 46 GENIC possibly homozygous 510494238 1 241474191 241474192 C A 32 GENIC possibly homozygous 510494239 1 241474256 241474258 AC -- 21 GENIC homozygous 685172060 1 241474927 241474928 C T 44 GENIC possibly homozygous 510494240 1 241475141 241475142 T C 45 GENIC homozygous 510494241 1 241475540 241475541 C T 71 GENIC homozygous 510494242 1 241476128 241476129 A C 52 GENIC possibly homozygous 510494243 1 241476142 241476143 A T 49 GENIC homozygous 510494244 1 241476154 241476155 G A 50 GENIC homozygous 510494245 1 241476334 241476335 C G 60 GENIC homozygous 510494246 1 241476419 241476420 C CA 60 GENIC homozygous 685172061 1 241476807 241476808 C T 19 GENIC homozygous 510494247 1 241477342 241477343 G GCT 49 GENIC homozygous 685172062 1 241477410 241477411 C A 44 GENIC homozygous 510494248 1 241477412 241477413 A C 44 GENIC homozygous 510494249 1 241477840 241477841 T C 79 GENIC homozygous 510494250 1 241477848 241477849 G A 76 GENIC homozygous 510494251 1 241478013 241478014 T TAAA 48 GENIC homozygous 685172063 1 241478052 241478053 A G 55 GENIC homozygous 510494252 1 241478153 241478154 G A 92 GENIC possibly homozygous 510494253 1 241478333 241478334 G A 55 GENIC homozygous 510494254 1 241478529 241478530 T A 22 GENIC heterozygous 510494255 1 241478595 241478601 GAGAGG ------ 5 GENIC homozygous 685172064 1 241478828 241478829 A T 95 GENIC possibly homozygous 510494256 1 241479193 241479194 G A 39 GENIC homozygous 510494257 1 241479257 241479258 G A 50 GENIC homozygous 510494258 1 241479517 241479518 C T 72 GENIC homozygous 510494259 1 241479697 241479698 G A 37 GENIC homozygous 510494260 1 241479975 241479976 G C 59 GENIC homozygous 510494261 1 241479978 241479979 G A 60 GENIC homozygous 510494262 1 241479979 241479980 T C 61 GENIC homozygous 510494263 1 241480049 241480050 A G 26 GENIC homozygous 510494264 1 241482037 241482039 CT -- 1 GENIC homozygous 685172065 1 241485874 241485875 T C 33 GENIC homozygous 510494265 1 241486215 241486216 G A 63 GENIC homozygous 510494266 1 241486352 241486353 C CT 68 GENIC homozygous 685172066 1 241486565 241486566 G A 84 GENIC homozygous 510494267 1 241486645 241486646 A C 82 GENIC homozygous 510494268 1 241486659 241486660 C A 79 GENIC homozygous 510494269 1 241486960 241486961 G A 58 GENIC homozygous 510494270 1 241487631 241487632 A G 83 GENIC possibly homozygous 510494271 1 241487972 241487973 T C 58 GENIC homozygous 510494272 1 241487981 241487982 A G 58 GENIC homozygous 510494273 1 241488374 241488375 G A 55 GENIC possibly homozygous 510494274 1 241488499 241488500 C T 54 GENIC heterozygous 510494275 1 241488518 241488519 T A 49 GENIC possibly homozygous 510494276 1 241488538 241488539 A - 43 GENIC heterozygous 685172067 1 241488591 241488592 A G 57 GENIC homozygous 510494277 1 241488647 241488650 TGT --- 46 GENIC homozygous 685172068 1 241488731 241488732 A G 61 GENIC possibly homozygous 510494278 1 241489203 241489204 C G 71 GENIC homozygous 510494279 1 241489361 241489362 C T 53 GENIC homozygous 510494280 1 241489481 241489482 A AAAGCCGTAAATGAACGG 26 GENIC homozygous 685172069 1 241489530 241489531 A C 33 GENIC homozygous 510494281 1 241490204 241490205 G A 47 GENIC homozygous 510494282 1 241490206 241490207 C A 45 GENIC homozygous 510494283 1 241490415 241490416 G A 41 GENIC homozygous 510494284 1 241492198 241492199 A G 75 GENIC homozygous 510494285 1 241493072 241493074 TA -- 50 GENIC homozygous 685172070 1 241497560 241497561 A C 73 GENIC possibly homozygous 510494286 1 241497602 241497603 C A 88 GENIC possibly homozygous 510494287 1 241500785 241500786 G T 80 GENIC possibly homozygous 510494288 1 241501924 241501925 A ACACTTAGGGG 22 GENIC homozygous 685172071 1 241502230 241502231 C T 46 GENIC heterozygous 510494289 1 241502866 241502867 A C 89 GENIC possibly homozygous 510494290 1 241503677 241503678 G A 62 GENIC homozygous 510494291 1 241504167 241504168 T - 44 GENIC homozygous 685172073 1 241504778 241504779 T C 47 GENIC homozygous 510494292 1 241505264 241505265 A G 80 GENIC homozygous 510494293 1 241505662 241505663 A - 42 GENIC homozygous 685172074 1 241505725 241505726 G A 60 GENIC homozygous 510494294 1 241506417 241506418 T TG 34 GENIC homozygous 685172075 1 241506730 241506731 T C 48 GENIC possibly homozygous 510494295 1 241506892 241506893 G A 56 GENIC homozygous 510494296 1 241507004 241507005 G A 45 GENIC possibly homozygous 510494297 1 241507072 241507073 C T 55 GENIC possibly homozygous 510494298 1 241507473 241507474 C T 65 GENIC possibly homozygous 510494299 1 241507506 241507507 G A 70 GENIC homozygous 510494300 1 241507986 241507992 TTGGAA ------ 24 GENIC homozygous 685172077 1 241508306 241508307 C T 57 GENIC homozygous 510494301 1 241508916 241508917 A C 63 GENIC homozygous 510494302 1 241509634 241509635 T C 58 GENIC possibly homozygous 510494303 1 241511123 241511124 A G 48 GENIC homozygous 510494304 1 241513590 241513591 G A 49 GENIC homozygous 510494305 1 241513748 241513749 C - 2 GENIC homozygous 685172078 1 241515971 241515973 AT -- 36 GENIC homozygous 685172079 1 241517608 241517609 A C 68 GENIC homozygous 510494306 1 241521543 241521544 A AGTTG 14 GENIC homozygous 685172080 1 241524135 241524137 AA -- 21 GENIC heterozygous 685172081 1 241524136 241524137 A - 21 GENIC heterozygous 685172082 1 241524687 241524688 T C 50 GENIC homozygous 510494307 1 241524688 241524689 T C 49 GENIC homozygous 510494308 1 241527128 241527129 T G 72 GENIC homozygous 510494309 1 241529263 241529264 G GTA 18 GENIC homozygous 685172083 1 241529502 241529503 A G 50 GENIC homozygous 510494310 1 241529676 241529678 AA -- 1 GENIC homozygous 685172084 1 241530168 241530169 A T 72 GENIC homozygous 510494311 1 241532322 241532323 C T 54 GENIC possibly homozygous 510494312 1 241532323 241532324 G T 54 GENIC possibly homozygous 510494313 1 241532573 241532574 G GT 48 GENIC possibly homozygous 685172086 1 241532636 241532637 C T 66 GENIC homozygous 510494314 1 241532680 241532681 A T 63 GENIC homozygous 510494315 1 241532690 241532691 A C 63 GENIC homozygous 510494316 1 241532843 241532844 G A 72 GENIC homozygous 510494317 1 241533109 241533110 G A 48 GENIC homozygous 510494318 1 241534692 241534694 CC -- 21 GENIC possibly homozygous 685172088 1 241536151 241536152 T C 63 GENIC homozygous 510494319 1 241537079 241537081 AC -- 19 GENIC heterozygous 685172090 1 241538458 241538459 T TA 37 GENIC possibly homozygous 685172091 1 241540915 241540916 T TAC 13 GENIC possibly homozygous 685172092