chr,start,stop,reference nuc,variant nuc,depth,genic status,zygosity,variant ID 1,241354610,241354612,TT,--,22,GENIC,heterozygous,683445993 1,241354611,241354612,T,-,22,GENIC,possibly homozygous,683445994 1,241356306,241356307,G,T,43,GENIC,homozygous,505794463 1,241357206,241357207,T,C,44,GENIC,homozygous,505794464 1,241357435,241357436,A,G,38,GENIC,homozygous,505794465 1,241358228,241358229,A,-,24,GENIC,homozygous,683445995 1,241358391,241358401,ACACACACAC,----------,9,GENIC,homozygous,683445996 1,241359189,241359190,T,TA,16,GENIC,possibly homozygous,683445997 1,241359911,241359912,C,CTT,9,GENIC,homozygous,683445999 1,241361144,241361145,T,G,21,GENIC,heterozygous,505794466 1,241365641,241365642,G,A,16,GENIC,homozygous,505794467 1,241366251,241366252,G,A,33,GENIC,homozygous,505794468 1,241367084,241367085,T,C,38,GENIC,homozygous,505794469 1,241367166,241367167,A,G,31,GENIC,homozygous,505794470 1,241367494,241367495,A,G,44,GENIC,homozygous,505794471 1,241369828,241369829,T,A,17,GENIC,homozygous,505794472 1,241369831,241369832,T,-,16,GENIC,homozygous,683446000 1,241370037,241370038,C,T,9,GENIC,homozygous,505794473 1,241370203,241370204,G,A,21,GENIC,homozygous,505794474 1,241370317,241370318,A,C,23,GENIC,heterozygous,505794475 1,241371540,241371541,G,C,30,GENIC,homozygous,505794476 1,241372354,241372355,A,C,33,GENIC,homozygous,505794477 1,241374459,241374460,A,G,45,GENIC,possibly homozygous,505794478 1,241375097,241375098,C,T,32,GENIC,homozygous,505794479 1,241376189,241376190,A,C,25,GENIC,homozygous,505794480 1,241376207,241376208,T,TAC,20,GENIC,homozygous,683446001 1,241378706,241378707,T,TGATA,7,GENIC,heterozygous,683446002 1,241378715,241378719,GATA,----,7,GENIC,possibly homozygous,683446003 1,241378790,241378794,TAGA,----,6,GENIC,heterozygous,683446006 1,241378874,241378875,A,G,13,GENIC,heterozygous,505794481 1,241380043,241380044,C,A,32,GENIC,heterozygous,505794482 1,241380294,241380295,A,G,34,GENIC,homozygous,505794483 1,241380411,241380412,T,TTTTC,24,GENIC,homozygous,683446007 1,241381871,241381872,G,A,13,GENIC,homozygous,505794484 1,241382482,241382483,G,A,39,GENIC,homozygous,505794485 1,241385774,241385775,G,T,33,GENIC,possibly homozygous,505794486 1,241385994,241385995,C,T,53,GENIC,homozygous,505794487 1,241386234,241386235,C,T,36,GENIC,heterozygous,505794488 1,241386234,241386235,C,CGTGT,21,GENIC,homozygous,683446008 1,241386440,241386441,A,-,19,GENIC,homozygous,683446009 1,241386479,241386480,T,C,21,GENIC,homozygous,505794489 1,241387079,241387081,TT,--,22,GENIC,homozygous,683446011 1,241387492,241387493,A,G,36,GENIC,homozygous,505794490 1,241387565,241387566,G,A,43,GENIC,homozygous,505794491 1,241387901,241387902,G,A,37,GENIC,homozygous,505794492 1,241388120,241388121,C,CAAAAAAA,26,GENIC,homozygous,683446012 1,241388125,241388126,C,CAAAA,22,GENIC,heterozygous,683446013 1,241388125,241388126,C,CAAAAAACA,22,GENIC,heterozygous,683446014 1,241388194,241388195,A,-,38,GENIC,homozygous,683446015 1,241388556,241388557,A,T,52,GENIC,homozygous,505794493 1,241388962,241388963,G,GA,30,GENIC,homozygous,683446016 1,241389004,241389005,G,T,42,GENIC,homozygous,505794494 1,241389400,241389401,T,-,22,GENIC,homozygous,683446017 1,241389648,241389649,A,AAATAAT,8,GENIC,homozygous,683446018 1,241389940,241389956,ATACATACATACATAC,----------------,19,GENIC,heterozygous,683446020 1,241389952,241389956,ATAC,----,19,GENIC,possibly homozygous,683446021 1,241390205,241390206,T,-,18,GENIC,homozygous,683446022 1,241392001,241392002,G,T,50,GENIC,homozygous,505794495 1,241392065,241392066,A,G,46,GENIC,homozygous,505794496 1,241392392,241392393,T,-,33,GENIC,homozygous,683446023 1,241392638,241392639,T,C,49,GENIC,homozygous,505794497 1,241393990,241393991,G,A,30,GENIC,homozygous,505794498 1,241394042,241394043,G,GA,21,GENIC,homozygous,683446024 1,241394163,241394164,G,GAAA,4,GENIC,homozygous,683446025 1,241394179,241394180,G,A,21,GENIC,heterozygous,505794499 1,241394685,241394686,A,T,12,GENIC,homozygous,505794500 1,241394726,241394727,T,-,14,GENIC,homozygous,683446027 1,241394750,241394751,T,C,22,GENIC,homozygous,505794501 1,241394839,241394840,G,C,27,GENIC,homozygous,505794502 1,241395543,241395544,A,-,22,GENIC,homozygous,683446028 1,241397274,241397275,A,G,51,GENIC,homozygous,505794503 1,241397508,241397509,A,C,51,GENIC,homozygous,505794504 1,241397556,241397557,G,A,44,GENIC,possibly homozygous,505794505 1,241398410,241398411,A,C,37,GENIC,homozygous,505794506 1,241399009,241399010,A,G,9,GENIC,possibly homozygous,505794507 1,241399309,241399310,A,G,22,GENIC,homozygous,505794508 1,241399690,241399691,C,T,23,GENIC,homozygous,505794509 1,241400791,241400792,C,T,46,GENIC,homozygous,505794510 1,241401326,241401327,G,A,40,GENIC,homozygous,505794511 1,241402159,241402160,A,AT,12,GENIC,homozygous,683446029 1,241403301,241403302,A,G,34,GENIC,homozygous,505794512 1,241405405,241405406,G,T,27,GENIC,homozygous,505794513 1,241406261,241406262,A,G,61,GENIC,heterozygous,505794514 1,241407338,241407339,C,T,27,GENIC,homozygous,505794515 1,241407695,241407696,G,C,42,GENIC,homozygous,505794516 1,241408628,241408629,G,A,55,GENIC,homozygous,505794517 1,241409435,241409436,G,C,67,GENIC,homozygous,505794518 1,241409750,241409752,CC,--,11,GENIC,homozygous,683446030 1,241410829,241410830,T,C,27,GENIC,homozygous,505794519 1,241411610,241411611,T,-,32,GENIC,homozygous,683446031 1,241412347,241412348,T,-,30,GENIC,homozygous,683446032 1,241412796,241412797,G,A,54,GENIC,homozygous,505794520 1,241412965,241412969,ACAC,----,4,GENIC,heterozygous,683446033 1,241413436,241413437,T,TCAACTACCCTTCCATTCCTGTACAA,19,GENIC,homozygous,683446034 1,241413657,241413658,T,-,22,GENIC,homozygous,683446035 1,241413810,241413811,T,G,22,GENIC,homozygous,505794521 1,241413897,241413898,T,-,20,GENIC,homozygous,683446036 1,241413930,241413931,C,G,27,GENIC,homozygous,505794522 1,241416635,241416636,A,C,38,GENIC,homozygous,505794523 1,241417000,241417001,T,G,45,GENIC,homozygous,505794524 1,241417688,241417689,T,TC,16,GENIC,homozygous,683446037 1,241421882,241421883,C,-,29,GENIC,homozygous,683446038 1,241421899,241421900,A,C,42,GENIC,possibly homozygous,505794525 1,241422291,241422292,G,A,20,GENIC,homozygous,505794526 1,241422681,241422682,T,C,36,GENIC,homozygous,505794527 1,241424148,241424149,A,-,19,GENIC,homozygous,683446039 1,241424310,241424311,C,A,32,GENIC,homozygous,505794528 1,241424333,241424334,A,T,36,GENIC,homozygous,505794529 1,241424444,241424445,G,A,45,GENIC,homozygous,505794530 1,241424452,241424453,T,G,47,GENIC,homozygous,505794531 1,241425280,241425281,G,GA,28,GENIC,homozygous,683446040 1,241425602,241425603,G,C,27,GENIC,homozygous,505794532 1,241426223,241426224,T,-,19,GENIC,possibly homozygous,683446041 1,241427471,241427473,CT,--,21,GENIC,homozygous,683446042 1,241427650,241427651,G,C,21,GENIC,heterozygous,505794533 1,241427706,241427707,G,C,22,GENIC,homozygous,505794534 1,241428407,241428408,T,C,63,GENIC,possibly homozygous,505794535 1,241429153,241429163,AAAACAAAAC,----------,14,GENIC,homozygous,683446044 1,241429491,241429492,T,G,38,GENIC,homozygous,505794536 1,241430544,241430545,C,A,33,GENIC,homozygous,505794537 1,241431115,241431116,G,C,56,GENIC,homozygous,505794538 1,241431475,241431476,T,-,19,GENIC,homozygous,683446045 1,241432250,241432251,A,-,25,GENIC,homozygous,683446046 1,241432347,241432348,C,T,40,GENIC,homozygous,505794539 1,241434117,241434118,G,A,47,GENIC,homozygous,505794540 1,241434682,241434683,T,TC,21,GENIC,possibly homozygous,683446047 1,241434694,241434695,C,CTTT,20,GENIC,heterozygous,683446048 1,241434697,241434698,T,C,23,GENIC,heterozygous,505794541 1,241437651,241437652,C,CTG,8,GENIC,homozygous,683446049 1,241438233,241438234,T,A,45,GENIC,homozygous,505794542 1,241438793,241438794,T,-,23,GENIC,homozygous,683446051 1,241440720,241440721,A,G,27,GENIC,homozygous,505794543 1,241441486,241441487,T,C,32,GENIC,homozygous,505794544 1,241442860,241442861,G,A,22,GENIC,possibly homozygous,505794545 1,241442862,241442863,A,ACATG,19,GENIC,possibly homozygous,683446052 1,241442869,241442870,C,T,27,GENIC,heterozygous,505794546 1,241443714,241443715,T,-,20,GENIC,homozygous,683446053 1,241443769,241443770,C,T,20,GENIC,homozygous,505794547 1,241446643,241446644,G,C,28,GENIC,heterozygous,505794548 1,241446650,241446652,AC,--,25,GENIC,possibly homozygous,683446054 1,241446651,241446652,C,G,28,GENIC,homozygous,505794549 1,241446687,241446688,G,C,29,GENIC,possibly homozygous,505794550 1,241447134,241447135,A,G,66,GENIC,homozygous,505794551 1,241449185,241449186,T,C,50,GENIC,homozygous,505794552 1,241449738,241449739,C,T,42,GENIC,homozygous,505794553 1,241449833,241449834,A,G,48,GENIC,homozygous,505794554 1,241450102,241450103,A,G,34,GENIC,homozygous,505794555 1,241450187,241450188,A,T,35,GENIC,homozygous,505794556 1,241450423,241450424,T,C,43,GENIC,homozygous,505794557 1,241450460,241450461,G,A,40,GENIC,homozygous,505794558 1,241451138,241451139,G,C,65,GENIC,homozygous,505794559 1,241451145,241451146,A,T,68,GENIC,homozygous,505794560 1,241451169,241451170,T,C,65,GENIC,homozygous,505794561 1,241452200,241452201,T,C,38,GENIC,homozygous,505794562 1,241452273,241452274,G,T,38,GENIC,homozygous,505794563 1,241452770,241452771,G,A,23,GENIC,possibly homozygous,505794564 1,241452917,241452918,T,C,22,GENIC,homozygous,505794565 1,241453080,241453081,T,C,21,GENIC,homozygous,505794566 1,241453114,241453120,AGCTGC,------,13,GENIC,homozygous,683446055 1,241453897,241453898,G,T,20,GENIC,homozygous,505794567 1,241453945,241453946,A,-,16,GENIC,homozygous,683446056 1,241454059,241454060,A,G,23,GENIC,homozygous,505794568 1,241454946,241454947,C,CA,20,GENIC,possibly homozygous,683446057 1,241455075,241455076,A,T,37,GENIC,homozygous,505794569 1,241455650,241455651,A,G,50,GENIC,homozygous,505794570 1,241455909,241455910,C,T,18,GENIC,homozygous,505794571 1,241456049,241456050,T,C,18,GENIC,homozygous,505794572 1,241456980,241456981,A,G,27,GENIC,homozygous,505794573 1,241457075,241457076,A,G,41,GENIC,homozygous,505794574 1,241457295,241457296,C,T,21,GENIC,homozygous,505794575 1,241457385,241457400,TTGTTGTTGTTGTTG,---------------,8,GENIC,homozygous,683446058 1,241457485,241457486,G,A,30,GENIC,homozygous,505794576 1,241457613,241457614,C,T,49,GENIC,homozygous,505794577 1,241458162,241458163,G,A,36,GENIC,homozygous,505794578 1,241458206,241458207,T,C,41,GENIC,homozygous,505794579 1,241458253,241458254,C,T,44,GENIC,homozygous,505794580 1,241458262,241458263,T,C,47,GENIC,homozygous,505794581 1,241458315,241458316,G,A,54,GENIC,homozygous,505794582 1,241458322,241458323,G,A,56,GENIC,homozygous,505794583 1,241458396,241458397,G,A,52,GENIC,homozygous,505794584 1,241458516,241458517,C,T,42,GENIC,possibly homozygous,505794585 1,241459097,241459098,C,A,25,GENIC,homozygous,505794586 1,241459160,241459163,ATA,---,13,GENIC,homozygous,683446060 1,241459785,241459786,T,G,8,GENIC,homozygous,505794587 1,241459910,241459911,A,T,10,GENIC,homozygous,505794588 1,241459939,241459940,G,A,16,GENIC,homozygous,505794589 1,241460026,241460027,G,C,16,GENIC,homozygous,505794590 1,241460450,241460451,A,G,18,GENIC,homozygous,505794591 1,241460459,241460460,A,ATCTT,18,GENIC,homozygous,683446061 1,241460543,241460544,T,C,22,GENIC,homozygous,505794592 1,241460569,241460570,A,G,26,GENIC,homozygous,505794593 1,241460585,241460586,T,C,28,GENIC,homozygous,505794594 1,241460826,241460827,C,T,43,GENIC,homozygous,505794595 1,241460925,241460926,T,C,37,GENIC,homozygous,505794596 1,241460971,241460972,G,T,32,GENIC,homozygous,505794597 1,241461000,241461001,C,T,30,GENIC,homozygous,505794598 1,241461408,241461409,T,C,37,GENIC,homozygous,505794599 1,241461552,241461553,A,-,25,GENIC,homozygous,683446062 1,241461687,241461688,G,A,26,GENIC,homozygous,505794600 1,241461780,241461781,T,C,15,GENIC,homozygous,505794601 1,241461828,241461829,C,CACA,19,GENIC,homozygous,683446063 1,241462043,241462044,A,G,46,GENIC,homozygous,505794602 1,241462169,241462170,A,G,39,GENIC,possibly homozygous,505794603 1,241462202,241462203,C,G,46,GENIC,homozygous,505794604 1,241462983,241462984,A,G,19,GENIC,homozygous,505794605 1,241463009,241463010,A,C,14,GENIC,homozygous,505794606 1,241463014,241463015,C,T,15,GENIC,homozygous,505794607 1,241463187,241463188,G,A,5,GENIC,homozygous,505794608 1,241463466,241463470,TAAC,----,24,GENIC,homozygous,683446064 1,241463944,241463945,A,C,34,GENIC,homozygous,505794609 1,241463988,241463989,A,G,41,GENIC,homozygous,505794610 1,241464217,241464218,G,A,60,GENIC,possibly homozygous,505794611 1,241464394,241464395,A,C,40,GENIC,homozygous,505794612 1,241464403,241464404,G,C,38,GENIC,homozygous,505794613 1,241464614,241464615,A,G,43,GENIC,homozygous,505794614 1,241464694,241464695,C,A,39,GENIC,homozygous,505794615 1,241465056,241465057,T,C,75,GENIC,homozygous,505794616 1,241465216,241465217,G,-,34,GENIC,homozygous,683446065 1,241465999,241466000,A,AT,16,GENIC,homozygous,683446066 1,241466077,241466078,T,C,19,GENIC,homozygous,505794617 1,241466888,241466889,A,ACACACAC,7,GENIC,homozygous,683446067 1,241467418,241467419,A,G,53,GENIC,homozygous,505794618 1,241467424,241467425,A,G,52,GENIC,homozygous,505794619 1,241467461,241467462,A,G,56,GENIC,homozygous,505794620 1,241468165,241468166,T,TCTC,22,GENIC,homozygous,683446068 1,241468356,241468357,T,C,29,GENIC,homozygous,505794621 1,241468441,241468442,C,T,32,GENIC,homozygous,505794622 1,241468904,241468905,G,T,53,GENIC,homozygous,505794623 1,241468944,241468945,A,G,46,GENIC,homozygous,505794624 1,241469663,241469664,A,G,23,GENIC,homozygous,505794625 1,241469780,241469781,C,A,25,GENIC,homozygous,505794626 1,241469990,241469991,G,GT,22,GENIC,homozygous,683446069 1,241470127,241470128,A,G,60,GENIC,homozygous,505794627 1,241470178,241470179,G,A,58,GENIC,homozygous,505794628 1,241470212,241470213,G,C,65,GENIC,homozygous,505794629 1,241470364,241470366,TT,--,28,GENIC,homozygous,683446070 1,241470378,241470379,C,G,32,GENIC,homozygous,505794630 1,241470382,241470383,A,G,24,GENIC,homozygous,505794631 1,241470507,241470508,G,A,29,GENIC,homozygous,505794632 1,241470576,241470577,C,T,22,GENIC,possibly homozygous,505794633 1,241470593,241470594,G,GA,18,GENIC,homozygous,683446071 1,241470773,241470774,C,T,19,GENIC,possibly homozygous,505794634 1,241472267,241472268,T,A,45,GENIC,homozygous,505794635 1,241472551,241472552,G,A,31,GENIC,homozygous,505794636 1,241472838,241472839,C,T,43,GENIC,homozygous,505794637 1,241472877,241472878,C,T,46,GENIC,homozygous,505794638 1,241473025,241473026,C,T,33,GENIC,homozygous,505794639 1,241473086,241473087,G,A,34,GENIC,homozygous,505794640 1,241473147,241473148,A,-,27,GENIC,homozygous,683446072 1,241473497,241473498,G,A,31,GENIC,homozygous,505794641 1,241473555,241473560,AAAAA,-----,16,GENIC,possibly homozygous,683446074 1,241473578,241473579,C,CA,23,GENIC,homozygous,683446075 1,241473604,241473605,C,T,28,GENIC,homozygous,505794642 1,241473738,241473739,C,T,24,GENIC,homozygous,505794643 1,241473841,241473842,G,A,37,GENIC,homozygous,505794644 1,241473897,241473898,A,C,41,GENIC,homozygous,505794645 1,241473992,241473993,G,A,55,GENIC,homozygous,505794646 1,241474191,241474192,C,A,30,GENIC,homozygous,505794647 1,241474256,241474258,AC,--,16,GENIC,homozygous,683446076 1,241474927,241474928,C,T,35,GENIC,homozygous,505794648 1,241475141,241475142,T,C,39,GENIC,homozygous,505794649 1,241475540,241475541,C,T,20,GENIC,homozygous,505794650 1,241476128,241476129,A,C,17,GENIC,homozygous,505794651 1,241476142,241476143,A,T,19,GENIC,homozygous,505794652 1,241476154,241476155,G,A,21,GENIC,homozygous,505794653 1,241476334,241476335,C,G,11,GENIC,homozygous,505794654 1,241476419,241476420,C,CA,7,GENIC,homozygous,683446077 1,241476807,241476808,C,T,13,GENIC,homozygous,505794655 1,241477342,241477343,G,GCT,53,GENIC,homozygous,683446078 1,241477410,241477411,C,A,44,GENIC,homozygous,505794656 1,241477412,241477413,A,C,47,GENIC,possibly homozygous,505794657 1,241477840,241477841,T,C,25,GENIC,homozygous,505794658 1,241477848,241477849,G,A,25,GENIC,homozygous,505794659 1,241478013,241478014,T,TAAA,14,GENIC,homozygous,683446079 1,241478052,241478053,A,G,16,GENIC,homozygous,505794660 1,241478153,241478154,G,A,22,GENIC,homozygous,505794661 1,241478333,241478334,G,A,22,GENIC,homozygous,505794662 1,241478529,241478530,T,A,30,GENIC,heterozygous,505794663 1,241478595,241478601,GAGAGG,------,16,GENIC,homozygous,683446080 1,241478828,241478829,A,T,26,GENIC,possibly homozygous,505794664 1,241479193,241479194,G,A,67,GENIC,homozygous,505794665 1,241479257,241479258,G,A,54,GENIC,homozygous,505794666 1,241479517,241479518,C,T,49,GENIC,homozygous,505794667 1,241479697,241479698,G,A,45,GENIC,homozygous,505794668 1,241479975,241479976,G,C,49,GENIC,homozygous,505794669 1,241479978,241479979,G,A,49,GENIC,homozygous,505794670 1,241479979,241479980,T,C,49,GENIC,homozygous,505794671 1,241480049,241480050,A,G,32,GENIC,homozygous,505794672 1,241482037,241482039,CT,--,1,GENIC,homozygous,683446081 1,241485874,241485875,T,C,28,GENIC,homozygous,505794673 1,241486215,241486216,G,A,39,GENIC,homozygous,505794674 1,241486352,241486353,C,CT,28,GENIC,homozygous,683446082 1,241486565,241486566,G,A,37,GENIC,homozygous,505794675 1,241486645,241486646,A,C,41,GENIC,homozygous,505794676 1,241486659,241486660,C,A,45,GENIC,homozygous,505794677 1,241486960,241486961,G,A,52,GENIC,possibly homozygous,505794678 1,241487631,241487632,A,G,26,GENIC,homozygous,505794679 1,241487972,241487973,T,C,38,GENIC,homozygous,505794680 1,241487981,241487982,A,G,35,GENIC,homozygous,505794681 1,241488374,241488375,G,A,43,GENIC,homozygous,505794682 1,241488503,241488504,C,T,40,GENIC,heterozygous,505794683 1,241488518,241488519,T,A,38,GENIC,homozygous,505794684 1,241488538,241488539,A,-,38,GENIC,heterozygous,683446083 1,241488591,241488592,A,G,41,GENIC,homozygous,505794685 1,241488647,241488650,TGT,---,38,GENIC,homozygous,683446084 1,241488731,241488732,A,G,42,GENIC,possibly homozygous,505794686 1,241489203,241489204,C,G,17,GENIC,homozygous,505794687 1,241489361,241489362,C,T,33,GENIC,possibly homozygous,505794688 1,241489481,241489482,A,AAAGCCGTAAATGAACGG,23,GENIC,homozygous,683446085 1,241489530,241489531,A,C,39,GENIC,homozygous,505794689 1,241490204,241490205,G,A,48,GENIC,homozygous,505794690 1,241490206,241490207,C,A,48,GENIC,homozygous,505794691 1,241490415,241490416,G,A,45,GENIC,homozygous,505794692 1,241492198,241492199,A,G,24,GENIC,homozygous,505794693 1,241493072,241493074,TA,--,20,GENIC,homozygous,683446086 1,241497560,241497561,A,C,45,GENIC,homozygous,505794694 1,241497602,241497603,C,A,35,GENIC,possibly homozygous,505794695 1,241500785,241500786,G,T,34,GENIC,homozygous,505794696 1,241501924,241501925,A,ACACTTAGGGG,19,GENIC,homozygous,683446087 1,241502230,241502231,C,T,30,GENIC,heterozygous,505794697 1,241502866,241502867,A,C,26,GENIC,homozygous,505794698 1,241503677,241503678,G,A,59,GENIC,homozygous,505794699 1,241504167,241504168,T,-,20,GENIC,homozygous,683446089 1,241504778,241504779,T,C,39,GENIC,homozygous,505794700 1,241505264,241505265,A,G,33,GENIC,homozygous,505794701 1,241505662,241505663,A,-,46,GENIC,homozygous,683446090 1,241505725,241505726,G,A,53,GENIC,homozygous,505794702 1,241506417,241506418,T,TG,12,GENIC,possibly homozygous,683446091 1,241506730,241506731,T,C,26,GENIC,homozygous,505794703 1,241506892,241506893,G,A,43,GENIC,homozygous,505794704 1,241507004,241507005,G,A,33,GENIC,homozygous,505794705 1,241507072,241507073,C,T,57,GENIC,homozygous,505794706 1,241507473,241507474,C,T,58,GENIC,homozygous,505794707 1,241507506,241507507,G,A,63,GENIC,homozygous,505794708 1,241507986,241507992,TTGGAA,------,20,GENIC,homozygous,683446093 1,241508306,241508307,C,T,46,GENIC,homozygous,505794709 1,241508916,241508917,A,C,48,GENIC,homozygous,505794710 1,241509634,241509635,T,C,17,GENIC,homozygous,505794711 1,241511123,241511124,A,G,47,GENIC,possibly homozygous,505794712 1,241513590,241513591,G,A,37,GENIC,homozygous,505794713 1,241513748,241513749,C,-,1,GENIC,homozygous,683446094 1,241515971,241515973,AT,--,6,GENIC,homozygous,683446095 1,241517608,241517609,A,C,23,GENIC,homozygous,505794714 1,241521543,241521544,A,AGTTG,15,GENIC,homozygous,683446096 1,241524687,241524688,T,C,44,GENIC,homozygous,505794715 1,241524688,241524689,T,C,45,GENIC,homozygous,505794716 1,241527128,241527129,T,G,42,GENIC,homozygous,505794717 1,241529263,241529264,G,GTA,13,GENIC,homozygous,683446097 1,241529502,241529503,A,G,53,GENIC,homozygous,505794718 1,241529677,241529678,A,-,2,GENIC,homozygous,683446099 1,241530168,241530169,A,T,26,GENIC,homozygous,505794719 1,241532322,241532323,C,T,32,GENIC,homozygous,505794720 1,241532323,241532324,G,T,32,GENIC,homozygous,505794721 1,241532573,241532574,G,GT,26,GENIC,possibly homozygous,683446100 1,241532636,241532637,C,T,48,GENIC,homozygous,505794722 1,241532680,241532681,A,T,55,GENIC,homozygous,505794723 1,241532690,241532691,A,C,58,GENIC,homozygous,505794724 1,241532843,241532844,G,A,63,GENIC,homozygous,505794725 1,241533109,241533110,G,A,54,GENIC,homozygous,505794726 1,241534692,241534694,CC,--,18,GENIC,possibly homozygous,683446102 1,241536151,241536152,T,C,24,GENIC,homozygous,505794727 1,241537079,241537081,AC,--,18,GENIC,possibly homozygous,683446104 1,241538458,241538459,T,TA,38,GENIC,homozygous,683446105 1,241540915,241540916,T,TAC,6,GENIC,heterozygous,683446106